FAQ

De meest gestelde vragen

Hieronder vind je de antwoorden op een aantal veel gestelde vragen over de Tuinen van Zandweerd. Om het overzichtelijk te houden zijn de vragen per onderwerp gerangschikt. 


 • Algemene vragen
 • Vragen over kaveluitgifte
  • Wanneer kan ik me inschrijven?

   Van 5 tot en met 16 oktober 2020 kun je jezelf inschrijven. Je gaat daarvoor naar de website www.deventerverkoopt.nl. Onder het kopje ‘downloads’ vind je het inschrijfformulier. Vul het inschrijfformulier volledig in, onderteken deze en mail het naar inschrijvingtvz@deventer.nl.

   Ben je van plan om samen met anderen een geschakelde woning of rijtjeswoning te bouwen? Dien dan gezamenlijk één inschrijfformulier in.

   Alle inschrijvingen die voor of na de inschrijfperiode worden ingediend, zijn niet ontvankelijk. Dat betekent dat je dan niet mee kunt doen met de loting. Lees goed de uitgiftevoorwaarden door. Alle ingediende voorwaarden controleren wij. Zo checken wij onder andere of er geen dubbele inschrijvingen zijn.

   Voordat jezelf inschrijft adviseren wij u om vooraf goed de kavelpaspoorten door te nemen zodat je zeker weet dat het bouwen van jouw droomwoning mogelijk is en onderzoek vooral ook je financiële mogelijkheden.

  • Wanneer is de loting?

   De loting vindt plaats bij de notaris op 27 oktober (zonder aanwezigheid van inschrijvers). Naar verwachting informeren wij je 6 november schriftelijk over je rangnummer. In verband met de verwachte grote belangstelling komen niet alle inschrijvers in aanmerking voor een optiegesprek. Je ontvangt een brief waarin je rangnummer staat en of je op basis van dat rangnummer wordt uitgenodigd voor een optiegesprek en zo ja, wanneer.

  • Kan ik mij voor kavels voor verschillende woningtypen inschrijven?

   Dat is niet mogelijk. Je maakt straks de keuze: je gaat zelfbouwen of samenbouwen. De kavels zijn ingedeeld in categorieën die met verschillende kleuren zijn aangegeven op de kavelkaart. Via het inschrijfformulier schrijf je jezelf straks in voor één categorie. Je kunt dus slechts één formulier indienen. Als je met een samenbouwer inschrijf kies je hiervoor het inschrijfformulier voor samenbouw.

  • Moet ik bij het optiegesprek aanwezig zijn?

    De data voor de optiegesprekken staan vast. Je vindt ze op de website www.deventerverkoopt.nl. Het is een voorwaarde dat je bij dit gesprek aanwezig bent, of iemand hiervoor machtigt. Het volmacht formulier is op de website te vinden. Ben je niet aanwezig en heb je niemand gemachtigd, dan vervalt je rangnummer.


  • Hoe verloopt het optiegesprek?

   Degene die met het laagste rangnummer, mag als eerste een keuze maken uit een kavel binnen de opgegeven categorie. Het kan zo zijn dat degene voor je jouw favoriete kavel heeft gekozen. Denk daarom van tevoren goed na over (een) alternatieve kavels. Als je tijdens het optiegesprek geen keuze maakt uit de op dat moment beschikbare kavels, dan vervalt je plek op de ranglijst.

   Heb je een keuze gemaakt, dan teken je tijdens het optiegesprek in tweevoud de optieovereenkomst. Op deventerverkoopt.nl vind je een model van deze optieovereenkomst. Het optiegeld bedraagt € 500,-. Als je een kavel in optie neemt, vul je het formulier ‘inning optiegeld’ volledig in en lever je deze tijdens het optiegesprek ondertekend in.


  • Krijg ik mijn optiegeld terug?

   Je betaalt slechts optiegeld als je een optie neemt. Als je de kavel aankoopt, wordt het optiegeld van € 500,- via de notaris met de koopsom verrekend. Als je niet tot aankoop overgaat, vervalt het bedrag.  • Wanneer kan ik de koopovereenkomst tekenen?

   Je hebt tijdens de optieperiode acht maanden de tijd om je schetsontwerp naar een definitief ontwerp uit te werken. Binnen die acht maanden moet je goedkeuring hebben op je definitief ontwerp én je moet aangegeven hebben of je de kavel wel of niet wil aankopen.

   Let op: De meeste hypotheekverstrekkers vragen een onherroepelijke omgevingsvergunning en een getekende koopovereenkomst. Het is daarom belangrijk dat je de planning samen met je architect-aannemer en hypotheekverstrekker goed afstemt.

   Nadat je definitief ontwerp is goedgekeurd door het begeleidingsteam, sturen wij je een koopovereenkomst ter ondertekening toe. Een model van deze overeenkomst is te downloaden via de website www.deventerverkoopt.nl.

   Je hebt vier weken de tijd de koopovereenkomst getekend retour te sturen. Daarna tekent de gemeente en volgt de besluitvorming, dat duurt ongeveer een week. Vanaf de besluitdatum heb je nog drie maanden de tijd om de akte te passeren. Als je dat later doet, betaal je wettelijke rente.

  • Als (een van) mijn samenbouwers afhaakt wat betekent dat voor mij?

   Als één van je medebouwers afhaakt tijdens de optietermijn, om welke redenen dan ook, dan vervalt ook jouw optie en eventueel die van de overige samenbouwers. Je rangnummer komt dan te vervallen. Het is niet mogelijk om met een nieuwe samenbouwer aan te haken.

   Bereid je daarom goed voor.

   Let op:

   De meeste hypotheekverstrekkers vragen een onherroepelijke omgevingsvergunning en een getekende koopovereenkomst. Het is daarom belangrijk dat je de planning samen met je/jullie architect-aannemer en hypotheekverstrekker goed afstemt.

   De aktes bij samenbouw moeten bij dezelfde notaris en op dezelfde dag passeren.

  • Welke kosten komen er nog bij de koopsom van de kavel?

   De koopprijs is inclusief BTW en kosten koper. Dat betekent dat bijkomende kosten zoals notaris- en kadasterkosten voor jouw rekening zijn.

  • Wanneer kan ik starten met de bouw?

   Je mag pas starten met de bouw nadat je eigenaar bent van de grond en een omgevingsvergunning hebt voor je bouwplan. De akte van levering bij de notaris kan pas passeren als de kavels bouwrijp zijn. De verleende omgevingsvergunning wordt door de gemeente openbaar gemaakt en ligt gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage voor bezwaar/beroep. Pas na afronding hiervan is je vergunning onherroepelijk. Wij adviseren te wachten met bouwen totdat de vergunning ook onherroepelijk is.

  • Wanneer ik met anderen een groep heb gevormd om samen te bouwen, schrijven we dan ook gezamenlijk in voor de kavels?

   Dat klopt. Samenbouwers schrijven zich gezamenlijk in voor de bouw van een geschakelde of rijwoning woning (maximaal 4). Zie voor meer informatie de uitgiftevoorwaarden.

  • Komt er een bepaling dat ik mijn woning alleen onder voorwaarden binnen een bepaalde tijd mag doorverkopen?

   Je bent verplicht de woning na oplevering gedurende 2 jaar zelf te bewonen. Dit is opgenomen in de koopovereenkomst om speculatie tegen te gaan.

 • Vragen over woningbouw
  • Mag ik tijdens de bouw een woonunit plaatsen op de kavel?

   Ja dat mag. Voorwaarde is wel dat je vergunning aanvraagt voor tijdelijk wonen in een woonunit. Een onherroepelijke vergunning is daarom een vereiste voor het plaatsen van een woonunit. Wel moet er rekening gehouden worden met bouwveiligheid. Op je kavel moet dus voldoende ruimte zijn om een woonunit te kunnen plaatsen. En uiteraard moet je ook juridische eigenaar zijn van je kavel, voordat je de unit plaatst en er gaat wonen.

  • Moet ik heien in de Tuinen van Zandweerd?

   De meeste bouwers in de Tuinen van Zandweerd bouwen hun huis op palen, maar dat is sterk afhankelijk van de grondslag op jouw kavel. Via je bouwer of constructeur laat je sonderingen uitvoeren. Met dit funderingsonderzoek bepaalt de constructeur de manier van funderen en eventueel de lengte en doorsnee van de heipalen, die nodig zijn je huis te dragen. Vaak is voor dit onderzoek een stelpost in de bouwkosten opgenomen. Je kunt dit onderzoek ook zelf of met anderen laten uitvoeren. 

  • Wat zijn maatregelen om natuurinclusief te bouwen?

   Bij de bouw van een huis staan de meeste mensen niet stil bij de mogelijkheden om vogels en vleermuizen onderdak te bieden. Toch is het goed daar eens over na te denken. Er zijn namelijk zeer duurzame mogelijkheden om in de woning op te nemen. Juist voor vogels is het goed om voorzieningen te integreren. Wat je allemaal kan doen, check je met de Checklist Natuurvriendelijke Maatregelen aan Gebouwen. Je kunt die downloaden op www.vogelbescherming.nl/checklist. Wil je er meer over lezen, dan tref je hiernaast  een pdf met gedetailleerde informatie aan. We zien graag voorbeelden van jou als natuurvriendelijke bouwer!

  • Komen er ook koopappartementen in het goedkope segment?

   In de directe omgeving van de nieuwbouwlocatie Tuinen van Zandweerd is reeds voldoende aanbod aan betaalbare huur- en koopappartementen. Er komen koopappartementen in het plangebied. In ieder geval nabij de IJssel aan de Rembrandtkade in het midden- tot dure koopsegment. Daarnaast is er een tweede plek mogelijk voor een appartementencomplex van maximaal 4 woonlagen in het midden koopsegment. Om een buurt te krijgen met een gevarieerd aanbod aan woningtypen wordt er in De Tuinen van Zandweerd verder vooral ingezet op laagbouw in diverse prijscategorieën. Hieronder vallen onder andere sociale huurwoningen.  • Zijn er in de Tuinen van Zandweerd tiny houses op wielen toegestaan?

   Dat is niet mogelijk. In het bestemmingsplan staat onder meer dat er gewoond wordt in gebouwen. Een tiny house op wielen is volgens de wet geen gebouw maar een onderkomen. Bij het ontwerp van tiny houses moet rekening worden gehouden met het bestemmingsplan en het bouwbesluit.

  • Mag ik geheel off-grid wonen in de Tuinen van Zandweerd?

   Dat mag niet zo maar. In het Bouwbesluit staat onder andere dat een woning aangesloten moet zijn op nutsvoorzieningen (water, stroom, riolering). Off the grid wonen is daarmee in strijd.

   De verplichting om aangesloten te zijn op de nutsvoorzieningen betekent dat je het afnemen hiervan mogelijk moet maken. Er is daarbij geen verplichting om een contract af te sluiten voor water en stroom.

   Dit betekent dat er voor stroom en/ of water een gelijkwaardige alternatieve voorziening mag worden gemaakt. Deze voorziening moet bij de aanvraag voor de omgevingsvergunning worden aangetoond.

   Je bent wel verplicht gebruik te maken van de riolering die door de gemeente wordt aangelegd.

  • Garages zijn niet toegestaan, maar wat zijn de regels voor het bouwen van een berging en hoe wordt de toegankelijkheid van de berging geregeld?

   Een berging is (vergunningvrij) toegestaan wanneer het ontwerp hiervoor valt binnen de regels (besluit omgevingsrecht en bestemmingsplan). De afmeting van de berging is onder meer afhankelijk van kaveloppervlak, van de situering openbaar gebied en van het hoofdgebouw. De Rijksoverheid heeft hiervoor in 2018 een brochure gemaakt met de titel “Vergunning vrij bouwen”. Ook een vergunningvrij te bouwen berging moet veilig zijn en voldoen aan het Bouwbesluit.

   Omdat er geen inritten komen, is het niet mogelijk om goederen met een auto en/of aanhanger tot aan je berging te vervoeren. Al het vervoer vanaf de openbare weg naar de berging verloopt via het toegangspad van de kavel. Dit pad is circa 1 tot 1.20 meter breed.

   Voor de Tuinen van Zandweerd heeft de gemeente nog een aantal voorschriften in het bestemmingsplan vastgelegd die van invloed kunnen zijn op de omvang van je berging. Denk hierbij aan een bebouwingspercentage van de kavel, het minimaal 50% onverhard laten van de kavel en de regel dat de oppervlakte van bijgebouwen bij tiny houses niet groter mag zijn dan de oppervlakte van het hoofdgebouw.

  • Mag ik een huis bouwen met een kelder? Zo ja, zijn er dan voorwaarden?

   Binnen het bouwoppervlak van je kavel is een kelder toegestaan. Afhankelijk van de locatie kunnen regels gelden vanwege archeologie en/of het bouwen binnen de beschermingszone van het dijklichaam van de IJssel. Kijk voor meer informatie op de bestemmingsplankaart. Deze informatie wordt straks ook vermeld in het kavelpaspoort.

  • Is een groeiwoning mogelijk?

   Wanneer je voldoet aan de eisen van het bestemmingsplan, welstand en het bouwbesluit, is een groeiwoning mogelijk. Afhankelijk van de wijze en duur van bouwen is het mogelijk dat je opnieuw een omgevingsvergunning moet aanvragen. Overleg dit met je aannemer en de vergunningverlener.
  • Kunnen we bij de bouw van de woning gelijk aansluiten op het geplande warmtenet?

   De gemeente stuurt bij de planning van het warmtenet aan op de gelijktijdige aanleg van het warmtenet in combinatie met het bouwrijp maken van de kavels en aanleg van de tuinpaden. Wanneer dit volgens planning verloopt, is een aansluiting bij de bouw direct mogelijk.

  • Wat zijn de mogelijkheden voor een smart grid?

   Er zijn twee soorten smart grids te onderscheiden die min of meer los staan van elkaar.

   Thermische smart grid: een warmtepomp voorziet de woning van duurzame warmte, de warmte komt dan uit het warmtenet. Bij deze grid is onderlinge energie-uitwisseling tussen woningen mogelijk.

   Elektrische smart grid: op dit moment bij wet verboden om elektra tussen kavels en/of een kavel en openbare ruimte uit te wisselen. Dit recht is belegd bij Enexis als concessiehouder. Wel zijn er diverse experimentele landelijke ontwikkelingen om via een experimenteerregeling en onder voorwaarden af te wijken van deze wettelijke eis. Het initiatief hiertoe moet bij de zelfbouwers vandaan komen.
  • Is Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) ook mogelijk in de Tuinen van Zandweerd?

   Naar aanleiding van de inventarisatie heeft een groot aantal mensen aangegeven interesse te hebben in CPO. Om die reden wil de gemeente bij de uitgifte ruimte bieden voor collectieve initiatieven. Naast een tegel met tiny houses en een locatie voor een ‘speciale woonvorm’ die ontwikkeld mag worden door een CPO-initiatief, kijken we of meer plekken geschikt zijn voor collectieve projecten.
  • Waarom komt de tiny house-tegel achter het tankstation te liggen?

   De tegel waarop de tiny houses gepland zijn, bevat een aantal waardevolle bomen dat behouden blijft. Een verkaveling met kleinere woningen biedt meer flexibiliteit voor het goed inpassen van de bomen.

  • Belemmert het appartementencomplex aan de Rembrandtkade het uitzicht op de IJssel de woningen in de Tuinen van Zandweerd?

   Vanuit de laagbouw is er geen zicht op de IJssel. Ook zonder het nieuwe appartementencomplex aan de dijk zal de IJssel vanuit de laagbouw in het plangebied niet te zien zijn door de hoogte en  ligging van de dijk (Rembrandtkade). De dijk wordt in de toekomst bovendien mogelijk opgehoogd.

  • Wordt er bij de verkaveling rekening gehouden met de hoogbouw aan de Rembrandtkade, zodat de laagbouw geen inkijk heeft?

   De hoogbouw (maximaal 8 lagen) is vanuit de laagbouw te zien en omgekeerd. Dit soort situaties komt veelvuldig voor in het stedelijk gebied van Deventer. Het is goed dat kopers zich hier bewust van zijn. Tussen de hoogbouw en de laagbouw bevinden zich nog wegen en tuinen, een parkeerplek e.d. Bij de inrichting van de laagbouwkavels en de gekozen architectuur kan desgewenst worden gekozen voor oplossingen die leiden tot een zo gunstig mogelijke privacy.

  • Is het toegestaan om met groenaanplanting een tuin aan te leggen zonder inkijk?

   Dat is mogelijk. De hagen die aan de tuinpaden grenzen worden door de gemeente aangeplant en zijn van beperkte hoogte. Tijdens de bijeenkomsten met het begeleidingsteam in het voorbereidingsproces van het woningontwerp komt ook de inrichting van de tuin aan de orde. Tijdens deze sessie krijg je tips over de tuinaanleg.
 • Vragen over duurzaamheid
  • Hoe weet ik of mijn gekozen materialen duurzaam zijn?

   De gemeente gaat de kavelkopers begeleiden. Het begeleidingsteam kan u adviseren over materiaalgebruik. Bio-based en natuurlijke materialen hebben de voorkeur. Indien u materiaal wilt hergebruiken, adviseren wij dit te bespreken met het begeleidingsteam. Er zijn diverse milieukeurmerken die gehanteerd kunnen worden. Bijvoorbeeld: https://www.eco-logisch.nl/kennisbank.
  • Zijn er subsidies voor het verduurzamen van mijn bouwplan?

   Met het verduurzamen van je bouwplan woon je energiezuiniger, comfortabeler én draag je bij aan een beter milieu. Noteer duurzaamheid op de aandachtspuntenlijst om te bespreken met je architect en overleg in een vroeg stadium welke maatregelen je hiervoor kunt treffen. 

   De Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) geeft je een tegemoetkoming bij de aankoop van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels. Hoe je hiervoor in aanmerking kunt komen lees je hier.

  • Mogen er hout gestookte kachels (met filter) in de nieuwe woningen komen?

   Er mogen houtgestookte kachels in de nieuwe woningen komen. Aan nieuwe bewoners die houtstook overwegen verzoeken we wel rekening te houden met andere bewoners.

   De gemeente Deventer heeft op dit moment geen specifiek beleid met betrekking tot houtstook. In het bestemmingsplan is dan ook geen “openhaardenverbod” opgenomen. Vanuit de Rijksoverheid wordt op dit moment niet ingezet op een stookverbod maar op informeren over de juiste manier van stoken, om overlast te voorkomen. Zo wordt wel gewerkt aan certificering en emissie-eisen voor hout- en pellet- kachels. Vanuit de Vereniging Nederlandse Gemeenten wordt in samenwerking met TNO gewerkt aan een protocol, waarmee gemeenten eventuele overlast kunnen beperken. De gemeente Deventer volgt bovenstaande ontwikkelingen nauwgezet en kijkt of er later noodzaak komt om hier eigen beleid op te voeren.

  • Mag ik strobalen als bouwmateriaal gebruiken?

   Wanneer dit past binnen het Bouwbesluit mag dat. Zie hiervoor het Bouwbesluit online 2012: https://www.bouwbesluitonline.nl.  • Kan de gemeente duurzame bouw afdwingen?

   Wanneer je een huis wilt bouwen, heb je een omgevingsvergunning nodig. Je moet dan voldoen aan de voorwaarden voor een omgevingsvergunning. Hieronder vallen onder meer duurzaamheidsmaatregelen. Je moet minimaal voldoen aan de eisen van de omgevingsvergunning. De gemeente heeft bij dit project hogere ambities. De gemeente probeert door informeren en enthousiasmeren de koper te stimuleren de hoge ambities voor duurzaamheid waar te maken.
  • Geeft de gemeente subsidie voor groene daken?

   De gemeente Deventer geeft geen subsidie voor groene daken.

  • Komen er in de Tuinen van Zandweerd windturbines?

   Van grote windturbines in of nabij het plangebied is geen sprake. Het bestemmingsplan sluit echter het gebruik van kleine windmolens niet uit. Daarvoor moet wel aanvullend een onderbouwing worden aangeleverd, zodat het woon- en leefklimaat voor mens en dier niet te veel wordt aangetast.

  • In de Tuinen van Zandweerd is het niet toegestaan om de auto bij of op de eigen kavel te parkeren. Is het parkeren van brommers, scooters en ander gemotoriseerde voertuigen op de eigen kavel wel toegestaan?

   In de Tuinen van Zandweerd is het niet toegestaan om motorvoertuigen op eigen kavel te parkeren. Brommers en scooters zijn volgens de definitie van de Weg-en  verkeerswet geen motorvoertuig en mogen daarom gestald/geparkeerd worden op eigen kavel.

  • Is een waterput voor tuinberegening of andere doeleinden toegestaan?

   Het slaan van een waterput voor het gebruik van tuinberegening is toegestaan tot een capaciteit van 60 m³ per uur. Bij een onttrekkingscapaciteit van meer dan 10 m³ per uur moet wel vooraf een melding bij het waterschap Drents Overijsselse Delta worden gedaan. Het waterschap is bevoegd gezag.


 • Vragen over financiën
Wil je op de hoogte blijven van deze prachtige stek?
Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief!