FAQ

De meest gestelde vragen

Hieronder vind je de antwoorden op een aantal veel gestelde vragen over de Tuinen van Zandweerd. Om het overzichtelijk te houden zijn de vragen per onderwerp gerangschikt. 

De gemeente doet haar uiterste best actuele informatie te verschaffen. Aan de op deze pagina gepubliceerde antwoorden en downloads kunnen geen rechten worden ontleend.


 • Vragen optanten
  • Wat is de verhouding tussen het bestemmingsplan en vergunnningvrij bouwen

   Het bestemmingsplan bevat de stedenbouwkundige uitgangspunten voor de wijk en bouwregels ten behoeve van die uitgangspunten. Voor het hoofdgebouw is altijd een omgevingsvergunning nodig en gelden de regels van het bestemmingsplan. Dit kan nooit vergunningvrij. 

   Het bestemmingsplan sluit vergunningvrij bouwen niet uit. Voor aanbouwen, uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen gelden de regels van het bestemmingsplan maar kunnen er daarnaast vergunningvrij mogelijkheden zijn. Voorwaarde is dat aan de regels voor vergunningvrij bouwen van artikel 2 en 3 van Bijlage II van het Besluit omgevingsrecht wordt voldaan. 

   Aanbouwen, uitbouwen en bijgebouwen zijn zogenaamde bijbehorende bouwwerken. Een bijbehorend bouwwerk mag vergunningvrij alleen worden gebouwd in het achtererfgebied. Dit achtererfgebied kan afwijken van wat het bestemmingsplan voorschrijft over de bebouwingsvrije zone van 2,5 vanaf de erfgrens. Het achtererfgebied wordt onder andere bepaald door de plek van het hoofdgebouw en lokatie van de kavel. Voor iedere kavel geldt daarom een ander achtererfgebied. 

   Wat er qua oppervlakte aan vergunningvrije bouwwerken gerealiseerd mag worden, hangt mede af van de grootte van het hoofdgebouw en de grootte van de kavel.

   Het uitgangspunt voor vergunningvrij bouwen is dat je zelf de nodige gegevens verzamelt en zelf berekent hoeveel je mag bouwen. Je kunt ook je architect vragen om dit voor je te doen of een vergunningscheck doen op omgevingsloket.nl. 

   Informatie over vergunningvrij bouwen kunt u vinden op 

   https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bouwregelgeving/documenten/brochures/2018/07/01/vergunningvrij-bouwen-bijbehorend-bouwwerk 

   https://www.infomil.nl/onderwerpen/integrale/omgevingsloket/links-olo/video-begrippen-erf-achtererfgebied

   Houd er rekening mee dat vergunningvrije bouwwerken meetellen voor de regel in het bestemmingsplan over de maximale oppervlakte aan verharding. 


  • Wat zijn de gedachten rond beplanting overlast van licht en geluid tussen kavels en het voetbalveld?

   Van de uitwerking van de groene corridor tussen sporten en wonen is in het concept Definitief Ontwerp van het Landschapsplan een doorsnede weergegeven en geeft een aardig beeld. Er zal gesport blijven worden op de voetbalvelden, zoals dat nu ook gebeurt. Niet alle velden worden even intensief worden ingezet. De verlichting is zo opgesteld, dat deze op het veld gericht is. 

   Met de groenstrook proberen we mogelijke overlast tegen te gaan. Voor het bestemmingsplan is onderzoek verricht naar de ligging van de sportvelden ten opzichte van de nieuwe woningen. Conclusie van de onderzoeken is wordt voldaan aan alle geldende normen. Stemgeluid van spelers is niet in de normstelling betrokken. Het is dus mogelijk dat u geluid ervaart van de sportvelden. Hoe overlast ervaren wordt, is vaak persoonlijk en je kunt daar bij de aankoop je eigen afweging in maken. Voor een toelichting op de onderzoeken verwijzen we naar het bestemmingsplan: https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0150.P368-VG01/t_NL.IMRO.0150.P368-VG01.html#_4.3.2_Lichthinder 


  • Is het mogelijkheid om in de aanwezige wateren een plateau te hebben met een trapje om het water in gaan?

   Los van de vraag of we recreatief gebruik (zwemmen, varen enz.) willen toestaan/faciliteren (verantwoordelijkheid en controle van waterkwaliteit), is het de vraag of de vijvers hiervoor geschikt zijn? De vijvers kennen een zeer wisselend waterpeil, waarbij zelfs situaties voorkomen dat de vijvers bijna leegstaan.


  • Kan ik gebruik maken van een ‘Yurt’, wellicht voor gemeenschappelijk gebruik ergens op het terrein.

   Doel is om sessies te organiseren, wellicht gemeenschappelijk, zijn hier mogelijkheden voor?

   Er is één gemeenschappelijk gebouw toegestaan als “collectieve voorzieningen ten behoeve van woningen, zoals wasruimte, opslag, bijeenkomst- of vergaderruimte” (artikel 7 lid 1 van het bestemmingsplan). Dat kan een Yurt zijn, mits deze voldoet aan de bouwregels uit het bestemmingsplan. In het geval dat de wens bestaat om een beroep of bedrijf aan huis (of in een aan- of uitbouw of bijgebouw) uit te oefenen, dat is onder voorwaarden mogelijk. Zie artikel 7 lid 1 onder a in combinatie met artikel 14 lid 2 van het bestemmingsplan. De Yurt behoort dan tot uw erfbebouwing en telt mee in de berekening van wat de maximale hoeveelheid bebouwing op uw perceel.

  • Hoe ziet het verdere programma eruit voor afstemming met de overige toekomstige bewoners?

   Via straatsessies wordt telkens afstemming gezocht voor wat betreft de bouwplannen, natuurinclusiviteit en deeleconomie. Jullie kunnen een app-groep starten voor overige afstemming met elkaar.

  • Gemeenschappelijke fietsen en auto’s. Een mooi plan, echter hoe ziet dit eruit?

   De gemeente stimuleert een duurzame buurt en initiatieven voor gemeenschappelijk gebruik. Tijdens de straatsessies wordt hier aandacht aan besteed. Het is aan de bewoners om hier invulling aan te geven.


  • Hoe is het proces van kavelverdeling gegaan, zijn alle kavels inmiddels vergeven of zijn er nog opties over?

   In de Tuinen van Zandweerd geeft de gemeente kavels uit voor verschillende categorieën. De inschrijving voor alle categorieën is gesloten en op 27 oktober 2020 heeft de loting van rangnummers voor de kavels bij de notaris plaatsgevonden.

   In eerste instantie zijn alle kavels toegekend op basis van rangvolgorde en de opgegeven kavelkeuze. Niet alle gegadigden op de rangordelijst in de betreffende woningtypologie hebben een optie genomen op de beschikbare kavels.

   Volgens artikel 6 van de uitgiftevoorwaarden, kan de gemeente Deventer de overgebleven kavels in de woningcategorie “Rijtje, zelfbouw” openbaar aanbieden op basis van het principe “wie het eerst komt, wie het eerst maalt”. Zie voor meer informatie onze uitgiftevoorwaarden.

   Er zijn enorm veel belangstellenden op de ranglijst voor de andere woningcategorieën. Daarom verwachten wij niet dat er ook kavels uit deze categorieën in de openbare verkoop komen.

   Wij doen geen mededelingen over de stand van zaken van de rangvolgordelijst.

  • Is er al opdracht gegeven voor een nieuw bodemonderzoek?

   Er wordt een (verkennend) bodemonderzoek volgens NEN5740 door de aannemer die het gebied bouwrijp maakt (onderdeel van het bestek) uitgevoerd. Het resultaat daarvan moet zijn dat deze volstaat voor de bestemming Wonen (zo niet voor bepaalde kavels, dan maatregelen die daarvoor zorgen). Voor de termijn, waarbij er verwezen kan worden naar een (verkennend) bodemonderzoek, wordt 5 jaar aangehouden.

   Dit bodemonderzoek zegt iets over de bodemkwaliteit, niet over de dichtheid en of er geheid moet worden. Daarvoor dien je zelf een sonderingsonderzoek uit te laten voeren.

  • Is er al wat bekend over het type beplanting dat in de openbare ruimte komt?

   Het concept definitief ontwerp van het Landschapsplan geeft een goed beeld. Op de pagina FAQ kun je het landschapsplan downloaden. 

  • Mogen de zonnepanelen boven de 10 meter goot- c.q. nokhoogte uitkomen?

   Ja. Zonnepanelen kunnen vergunningvrij zijn, op voorwaarde dat aan een aantal regels wordt voldaan (artikel 2, lid 6 Bijlage II Besluit omgevingsrecht). Zo moet bij een schuindak de zonnepanelen binnen het dakvlak liggen en moeten ze meegaan met de helling van het dak. Plaatsing van zonnepanelen op een plat dak kan betekenen dat boven de bouwhoogte wordt uitgekomen die het bestemmingsplan voorschrijft. Vergunningvrije bouwmogelijkheden gaan in dat geval voor. Bij een plat dak moet u er bij voorbeeld rekening mee houden dat de afstand tot de zijkanten van het dak ten minste gelijk is aan de hoogte van de panelen.

   Als niet wordt voldaan aan de vergunningvrije mogelijkheden, dan is er een omgevingsvergunning voor nodig. In artikel 2.2 van het bestemmingsplan “de bouwhoogte van een bouwwerk” staat:

   “Vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen gebouw zijnde, met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes, en naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen”. Zonnepanelen kunnen in dat geval (in het algemeen!) als ondergeschikt bouwdeel worden gezien. Wel vergunningplichtig, geen overschrijding toegestane bouwhoogte.

  • Is het toegestaan bij een footprint van 91m2 de 1e, dan wel de 2e verdieping een overstek te geven en hoe groot?

   Bijvoorbeeld bij een footprint van 91m2 wordt het BVO van de 1e verdieping 115m2 (aan twee zijden overstekend. Bij toepassing van een kapconstructie voor de 3e bouwlaag: hoe groot mag het dakoverstek zijn?

   In het bestemmingsplan is in artikel 2 bepaald hoe wordt gemeten: 2.7 de oppervlakte van een bouwwerk: tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk. Vanwege de projectie op het horizontale vlak tellen de overstekken dus mee in de footprint. Het overschrijden van voorgevelrooilijn en de minimale afstanden tot zij- en achtererfgrens is niet toegestaan. Een overstek van 0,5 meter wordt gezien als een ondergeschikt bouwdeel, daarboven telt het mee voor de oppervlakte.

  • Vanwaar de grote diepte van de voortuinen (5-7m)? Dit beperkt de diepte van de achtertuinen aanzienlijk!

   De stedenbouwkundige opzet gaat bewust uit van een relatief groene en onbebouwde inrichting met tuinpaden, parkeren op afstand, etc. Verwezen wordt naar het stedenbouwkundig plan, het beeldregiedocument en informatie op de website opjestek.nl.

  • Is er een geluidsrapport gemaakt m.b.t. verkeerslawaai en het geluid aan de kant van de sportvelden?

   Ja, het geluidrapport is opgenomen als bijlage 11 van de bestemmingsplantoelichting.
   Voor een vastgesteld bestemmingsplan dient de gemeente te voldoen aan de wettelijke normen voor geluid.

  • Hoe groot mag de buitenberging zijn? Mag ik naderhand een plantenkasje plaatsen en in welke mate zijn dakkapellen toegestaan?

   De grootte van de toelaatbare erfbebouwing is afhankelijk van onder andere de grootte van de kavel, het maximale bebouwingspercentage en de omvang van het hoofdgebouw met aan- en uitbouwen. Zie artikel 7 van het bestemmingsplan. Een plantenkasje is - als dit voor mensen toegankelijk is - een gebouw. Daar geldt hetzelfde voor. Dakkapellen zijn aan de achtergevel van de woning o.b.v. het Bor o.i. (onder voorwaarden) vergunningsvrij. Aan de voorzijde is dit altijd vergunning plichtig, qua beeldkwaliteit ter beoordeling aan stedenbouw en de PAR. Voor meer info team Vergunningen.

  • Is er een schone grond verklaring?

   De aannemer die het gebied bouwrijp maakt, heeft de verplichting om een bodemonderzoek volgens NEN 5740 te overleggen, waaruit blijkt dat de kavels geschikt zijn voor de bestemming Wonen. Dit bodemrapport wordt bij het toezenden van de koopovereenkomst digitaal toegezonden. De opdracht voor een actueel bodemonderzoek ligt bij de aannemer die bouwrijp gaat maken. Deze aannemer wordt voor de kerst geselecteerd. De bodemonderzoeken kunnen bij verkoop van de kavel toegevoegd worden.

  • Moet er geheid worden?

   De bodemgesteldheid in het gebied is wisselend. Iedere eigenaar voert op zijn eigen kavel een sonderingsonderzoek uit om voor haar/zijn te bouwen woning te onderzoeken hoe gefundeerd moet worden.Een sonderingsonderzoek geeft de specifieke informatie van je kavel aan. Aangezien de situatie per locatie erg kan verschillen is een onderzoek ter plaatse van groot belang en is ook vereist bij de aanvraag van je omgevingsvergunning. Conform de koopovereenkomst dien je er zelf voor te zorgen dat het perceel over voldoende draagvermogen zal beschikken.

  • Is het mogelijk om een kelder te bouwen, gezien de ligging van de kavel?

   Over ondergronds bouwen:

   • Normaliter geldt: waar boven de grond gebouwd mag worden, mag dit ook onder de grond.
   • In artikel 7.2.2. h. is specifiek bepaald dat dit niet is toegestaan in de voortuin van woning (waar bovengronds overigens ook niet mag worden gebouwd).
   • Er zijn wat aandachtspunten:
   • Binnen de geurzone is ook ondergronds geen gebouw toegestaan voor langdurig verblijf (als onderdeel van het hoofdgebouw).
   • Binnen het gebied van de “vrijwaringszone – dijk” mag niet zomaar worden gebouwd, dus ook niet ondergronds. Als toch, dan altijd met vergunning waarbij de beheerder van de dijk wordt gehoord.
   • Binnen gebieden met “waarde – archeologie 2” of “waarde – archeologie 5” gelden regels vanwege evt. voorkomende archeologische waarden. Hiermee dient rekening te worden gehouden.
   • Tot slot zal er voor ondergronds bouwen geen belemmering moeten zijn vanuit hydrologisch perspectief (grondwater, kwel e.d.). Dit zal in het kader van de omgevingsvergunningaanvraag ter beoordeling door het Waterschap zijn. Ik kan me vanwege de fluctuerende grondwaterstand en soms hoge grondwaterstand voorstellen dat waterdicht ondergronds bouwen hier niet voordelig mogelijk is.
  • Dus als je een kelder bouwt mag er nog maar 1,5 verdieping op i.p.v. 2,5?

   Het bouwen van een kelder wordt niet als extra bouwlaag gezien. Er zijn boven een kelder daarom nog drie bouwlagen mogelijk. De bouwmassa van een gebouw is beperkt door de voorgeschreven goot- en bouwhoogte en andere bouwregels in het bestemmingsplan. Uiteraard telt de oppervlakte van een kelder wél mee bij het bepalen van de m² aan woon- en gebruiksoppervlakte (bijvoorbeeld van een tiny house).

   Let op: vanuit het Waterschap zijn eisen meegegeven. Zie hiervoor vraag elders in deze FAQ / vragen optanten.

   Over een kelder:

   Het kavel ligt binnen de zone “vrijwaringszone – dijk”. In artikel 15.2.3 en 15.2.4 is het, vrij vertaald, zo beschreven dat bouwen alleen mag met een omgevingsvergunning met binnenplans afwijken, als het belang van de dijk voldoende is gewaarborgd en de beheerder van de dijk is gehoord. De beheerder is het Waterschap. Ook voor allerlei werkzaamheden (die nodig zijn voor het graven of voor het aanleggen van je tuin) is een vergunning nodig, waarbij wij advies inwinnen van het Waterschap. 


  • Wanneer zijn de kavels bouwrijp en wordt de grond nog opgehoogd tot dezelfde hoogte van de straat?

   Medio 2021 zijn naar verwachting alle kavels bouwrijp. De kavels worden afgewerkt tot ca. dezelfde hoogte als de bouwstraat. Bij het woonrijpmaken komt de straat nog ca. 8 cm hoger te liggen (zie onderstaande bepaling uit de modelovereenkomst). Door vrijkomende grond uit de bouwkuip voor de woning op de kavel te verwerken, de afwerking van de kavel naar verwachting iets hoger uitkomen dan het straatpeil. Het afvoeren of juist aanvullen van grond is de verantwoordelijkheid van de kaveleigenaar. Bij afvoer van grond moet/mag dit eerst worden aangeboden aan de gemeente, zonder dat de gemeente de verplichting heeft dit te accepteren. In de koopovereenkomst is hierover e.e.a. opgenomen:
   - het perceel is gefreesd, geëgaliseerd en ongeveer … à …cm beneden de hoogteligging van de aangrenzende openbare weg zal zijn gelegen; - het perceel tenminste aan één zijde bereikbaar en ontsloten zal zijn door een (nood)weg; - in de nabijheid van het perceel op één plaats een aansluiting op het elektriciteit- en waterleidingnet mogelijk zal zijn;

  • Wat zijn de mogelijkheden ten aanzien van een schuur/kantoor op de kavel?

   Een schuur moet voldoen aan de bouwregels van het bestemmingsplan. Een schuur (bijgebouw) kan worden gebruikt voor een beroep aan huis. Voor een schuur / kantoor geldt het volgende: zie art. 14.2 van het bestemmingsplan.
   https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0150.P368-VG01/r_NL.IMRO.0150.P368-VG01.html#_7_Woongebied

  • Hoe worden de heggen/schuttingen vormgegeven en wat zijn daarvoor de regels?

   De inrichting van het gebied waar het perceel zich bevindt, kenmerkt zich door de aanwezigheid van hagen. Hagen grenzend aan de openbare ruimte worden aangelegd door de gemeente volgens het beplantingsplan (dat nog in ontwikkeling is) met een kwalitatieve verplichting dat kaveleigenaren dienen te dulden dat op hun perceel, circa 30 cm van de erfgrens af, grenzend aan het openbare gebied, na oplevering van de woning en in het eerstvolgende plantseizoen (15 november – 15 april) door en voor rekening van de gemeente hagen worden geplant, een en ander zoals aangegeven in het kavelpaspoort. Om deze hagen aan te kunnen planten dient een strook van 70 cm. vrij te worden gehouden. Koper dient deze hagen voor zijn rekening te onderhouden en in stand te houden. Hierover is een artikel in de koopovereenkomst opgenomen.

   In het achtererfgebied gaat de voorkeur uit naar een zelf aan te brengen groene erfafscheiding of beplanting. Er zijn bouwwerken, geen gebouwen toegestaan met een hoogte van maximaal 2 meter.
   Er zijn geen beperkingen voor aanbrengen van erfafscheidingen tussen de achtertuinen van de woningen. De gemeente stimuleert de kavelkopers te kiezen voor groene erfafscheidingen, ook tussen de tuinen. Voor het voorerf geldt dat deze niet hoger mag zijn dan 1 meter tot 3 meter voor de voorgevel.

    Erfafscheidingen worden meegenomen in de beoordeling door het begeleidingsteam.

  • Geldt het puntensysteem voor natuurinclusief bouwen ook voor bijgebouwen? Bijv. punten groen dak op de schuur?

   De puntentelling staat onder “hoofdgebouwen”. Bij aanbouw en uitbouw tellen natuurinclusieve opties wel mee mits in de bouwaanvraag, bij een bijgebouw niet omdat het geen hoofdgebouw is. Natuurinclusieve opties op vergunningsvrije bouwwerken tellen niet mee voor de puntentelling.


  • Hoe groot (m2) moet een vegetatiedak zijn voor punten?

   Tenminste 4 m2.

  • Hoeveel oplaadpalen voor auto's komen er, of welk percentage van de parkeerplekken?

   De gemeente is voornemens verspreid over de buurt enkele laadpalen ter beschikking te stellen. Bewoners kunnen zelf ook een laadpaal aanvragen conform de reguliere procedure.

  • Wat is de status van de kavel 'sociale huur' midden in het plangebied (eerder gepresenteerd als tiny houses)?

   Rentree ontwikkelt daar met een groep toekomstige bewoners een plan voor tiny houses.

  • Zijn de parkeerplaatsen in het plan alleen voor bewoners van de Tuien van Zandweerd?

   Het zijn openbare parkeerplaatsen, die (voornamelijk) zullen worden gebruikt door bewoners en bezoekers van de TvZ.

  • Hoe wordt de inzameling van huisafval geregeld?

   De afvalinzameling is gemeentebreed in ontwikkeling. Ook is er nog overleg met de afvalinzamelaar. Op dit moment is de insteek als volgt (dus onder voorbehoud):
   - Op twee plekken in het gebied (Rubensstraat en Joost van den Vondellaan) is ruimte voor ondergrondse containers voor huishoudelijk restafval, papier en mogelijk groente- en fruit (GF)afval;
   - GFT-afval wordt ingezameld via minicontainers. Het inzamelvoertuig maakt een ronde door beide delen van de wijk. Langs deze route kun je je minicontainer eens per twee weken aanbieden;
   - PMD-afval wordt ingezameld via minicontainers. Het inzamelvoertuig rijdt via de Rubensstraat en de Hobbemastraat/Joost van den Vondellaan (dus niet door de beide delen van de wijk). Langs de Rubensstraat en de Hobbemastraat/Joost van den Vondellaan kun je je minicontainer eens per vier weken aanbieden;
   - Glas kun je wegbrengen naar glascontainers bij winkelcentra;
   - Voor overig afval en meer info zie: https://www.deventer.nl/afval .

  • Hoe zit het met de geur van de waterzuivering?

   Binnen de geurcirkel in het tuinengebied wordt nu niet gebouwd. Buiten de geurcirkel voldoet de luchtkwaliteit aan de bestemming Wonen.

  • Worden subsidies meegenomen in het begeleidingstraject of moet je deze individueel aanvragen?

   Subsidieaanvragen maken geen onderdeel uit van het begeleidingstraject.

  • Wat is de hoogte van de appartementen aan de IJssel en van de CPO-locatie?

   De maximale bouwhoogte van het appartementengebouw is 27m en van het CPO-bouwwerk 14 meter.

  • Mogen wij al een sonderingsonderzoek laten uitvoeren?

   Ten hoeve van de aanvraag omgevingsvergunning is een dergelijk onderzoek nodig. Voordat je juridisch eigenaar bent, mag je geen activiteiten of werkzaamheden op je kavel (laten) uitvoeren. In de bouwvoorschriften nemen wij mee dat een sonderingsonderzoek hierop een uitzondering is. Je kunt nadat het bouwrijp maken van het gebied in zijn geheel is afgerond en indien je hiervoor toestemming van de uitvoerder/opzichter hebt verkregen voor juridische overdracht voor eigen rekening en risico dit onderzoek laten uitvoeren.

   Als bijlage bij het bestemmingsplan is een waterhuishoudkundig plan beschikbaar. Dat bevat info over bodemopbouw, grondwaterstand en infiltratiegeschiktheid.

   https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0150.P368-VG01/b_NL.IMRO.0150.P368-VG01_tb19.pdf

   Je kunt hier geen rechten aan ontlenen voor je eigen kavel.
  • Hoe om te gaan met een elektrische auto die je wilt opladen met je eigen zonnepanelen?

   Er komen enkele laadpalen op de collectieve parkeerplaatsen. Opladen op eigen kavel is niet mogelijk, aangezien parkeren op eigen erf niet mogelijk is.

  • Is een grond warmtepomp niet meer mogelijk?

   Hoewel het voor een succesvol Slim Warmtenet Zandweerd van belang is dat zoveel mogelijk huishoudens aansluiten, behoort een individuele warmtepomp ook tot de mogelijkheden om je woning van energie te voorzien. Zie voor meer informatie https://opjestek.nl/een-duurzame-stek/slim-warmtenet-zandweerd

  • Geldt de regel voor parkeren op eigen terrein voor de CPO en sociale huur nog? Zo ja; wat is de reden voor deze keuze?

   Nee. Voor de sociale huur niet; voor de CPO wel. Wanneer er bij de CPO niet op eigen terrein wordt geparkeerd, wordt de parkeernorm niet gehaald.

  • Wat gaat voor in de regelgeving? Het Bestemmingsplan of het kavelpaspoort? Ik meen een verschil tussen beide documenten te zien.

   Welk verschil? Het bestemmingsplan is juridisch bindend voor iedereen.

  • Is het toegestaan om (binnen de marge van de footprint) twee gebouwen te realiseren op de kavel?

   Wij denken aan een woning en een apart gastenverblijfje voor onze kinderen en logees.

   Ja, mits er duidelijk een hoofdgebouw is en de ander als bijgebouw een ondergeschikte uitstraling heeft. Het bijgebouw mag minder hoog zijn bijvoorbeeld en niet voor zelfstandige bewoning kunnen worden gebruikt, zelfs niet als sprake zou zijn van een bed and breakfast.
   Igv mantelzorg is er een wettelijke uitzondering onder voorwaarden.

   Binnen het gebied met de aanduiding “specifieke bouwaanduiding – hoofdgebouwen uitgesloten”, de geurcirkel van de RWZI, is verblijf in een gebouw in het geheel niet toegestaan.

  • Is het toegestaan dat een hoekwoning in een rijtje zelfbouw korter of langer is dan die van de buren?

   Ja dat is toegestaan. Rekening houden met wachtgevels (tijdelijke zijgevels) als niet gelijktijdig wordt gebouwd.


  • Wat is het ingetekende blokje op de kavel 'sociale huur' binnen de geurcontour?

   Een gemeenschappelijke ruimte waar niet mag worden gewoond.


  • Mag een (overdekt)terras geplaatst worden in de 2,5 meter van de erfgrens?

   Wanneer het overdekte terras slechts 1 wand heeft -bij een overkapping aan de woning vast is dit een muur van de woning-, dan is het een zogenaamd ander bouwwerk. Dit bouwwerk mag binnen de 2,5 meter van de zijkant van de erfgrens worden geplaatst, maar moet wel achter de voorgevel blijven

   Een overkapping kan vrijstaand zijn of aan de woning vast. Uit de vraag is niet helder of het hier om een vrijstaande overkapping gaat. Voor het antwoord niet zozeer van belang. 

   Verder: als er boven de overkapping wordt gebouwd zoals je wel eens ziet, dan geldt het wel mee als hoofdgebouw en mag het dus NIET binnen die 2,5 meter, zie hieronder.  • Wordt er daadwerkelijk een parkeerverbod ingesteld?

   In het bestemmingsplan is vastgelegd dat er niet mag worden geparkeerd op eigen kavel, maar in daarvoor bestemde collectieve parkeerplekken aan de randen van de buurt. De Tuinen van Zandweerd wordt ingericht als
   woonerf. In een woonerf mag je alleen in de parkeervakken parkeren. In de straten leggen we geen parkeervakken aan, dus mag je hier niet parkeren. We hoeven dus niet een aanvullend parkeerverbod in te stellen.

  • Waarom is parkeren op eigen kavel niet toegestaan? De rooilijn geeft wel mogelijkheden.

   In het bestemmingsplan is vastgelegd dat er niet wordt geparkeerd op eigen kavel. Dit is een bewuste keuze om gezond te wonen en ruimte te bieden voor ontmoeten, sport en spel, natuur en water. De diepe voortuinen geven de buurt de groene uitstraling die passen bij een tuinenlandschap.


  • Zijn er voorbeelden van types warmtepompen die passen bij het Slimme Warmtenet Zandweerd?

   Voor antwoord op deze vraag verwijzen wij naar de door de optant/koper in te schakelen installateur. 


  • Hoe breed worden de tuinpaden?

   6 meter breed.


  • Is het mogelijk om per 'tegel' bepaalde zaken te regelen zoals sondering/bodemonderzoek? Zo ja: per wanneer dan?

   Uiteraard kun je zaken als een sonderingsonderzoek laten uitvoeren voor meerdere kavels/tegels. Dit kan een financieel voordeel opleveren. Het sonderingsonderzoek kan worden uitgevoerd als het bouwrijp maken van het gebied in zijn geheel is afgerond.

  • Moet ik de termijnen uit het stappenplan aanhouden of mag ik ook eerder starten met de bouw?

   Het stappenplan is een leidraad met de gemiddelde doorlooptijd van je bouwplanuitwerking.

   De meesten zullen deze tijd ook nodig hebben. Doorloop je het stappenplan sneller, dan kun

   je onder voorwaarden eerder starten met bouwen:

   • Je moet juridisch eigenaar zijn van de grond. 
   • De aktepassering kan echter pas plaatsvinden als de kavel bouwrijp is opgeleverd. De verwachting op dit moment is dat de kavel augustus/september 2021 bouwrijp is. Ook het aanbrengen van nutskastjes etc mag pas na de aktepassering 
   • Je moet in het bezit zijn van een (liefst onherroepelijke) omgevingsvergunning.

   Aandachtspunt: 

   Je kunt pas starten met het sonderingsonderzoek als het perceel bouwrijp is gemaakt. Dit betekent dus dat je architect of aannemer daarna pas een aanvraag omgevingsvergunning kan indienen. Houd  hier rekening mee in je planning.


  • Voldoet de Tuinen van Zandweerd aan Aerius (stikstofproblematiek)?

   Jazeker. Als download tref je de door de Provincie verleende vergunning op grond van de Wet natuurbescherming.  Het project de Tuinen van Zandweerd heeft geen negatieve effecten op nabijgelegen natuurgebied, ook niet als gevolg van stikstofdepositie. Bij een aanvraag om omgevingsvergunning voor uw woning hoeft dus geen nieuwe stikstof-berekening te worden ingediend.

  • Ik wil wel aansluiten op het Slim Warmtenet, maar wil pas later een warmtepomp aanschaffen. Is een warmtewisselaar verplicht?

   Het bouwplan (inclusief installaties) moet voldoen aan het bouwbesluit. Per 1-1-2021 is de BENG-norm van toepassing.

   Het is verplicht om een warmtewisselaar te hebben tussen het Slim Warmtenet in de Tuinen van Zandweerd en de woninginstallatie.  Daarnaast nog een punt:

   • De warmte die geleverd wordt aan de nieuwbouwwoningen in de Tuinen van Zandweerd varieert tussen de 8 en de circa 25 graden. Deze temperaturen zijn te laag om een woning voldoende mee te kunnen verwarmen zonder warmtepomp. 


  • Voor een aantal kavels richting dijk geldt een meldingsplicht bij het waterschap in geval van kelderbouw. Ik kan de grens hiervan niet volledig projecteren op de kavelkaart.

   In een deel van de bestemming ligt binnen de beschermingszone deel B van de primaire kering, dijkring 53. 

   In onderstaande tekeningen ligt de beschermingszone deel B tussen de rode en gele lijn. 

   Het bouwen van een gebouw in deze zone is meldingsplichtig op grond van onze Algemene Regels behorende bij de Keur Waterschap Drents Overijsselse Delta als: 

   -    voor de fundering tot maximaal 1 meter beneden maaiveld wordt ontgraven en 

   -    er geen kelder wordt aangelegd. 

   Ontgravingen voor funderingen dieper dan 1 meter beneden maaiveld en kelders zijn in principe vergunningsplichtig. Om te beoordelen of de werkzaamheden ook te vergunnen zijn moeten deze worden getoetst en voldoen aan de Beleidsregels. (zie bijgevoegd als download op deze pagina). Wordt niet voldaan aan de beleidsregels dan is het mogelijk om af te wijken van deze beleidsregels. Om een goede beoordeling te kunnen maken, is de ligging, diepte fundering en diepte/afmeting van de kelder van belang. (Hoe minder diep de kelder is en hoe verder de kelder van de primaire waterkering (tussen de rode lijnen) af ligt hoe minder deze invloed gaat hebben op het waterkerend vermogen van de waterkering. Een eventuele aanvrager kan dus het beste in vooroverleg gaan met het Waterschap. (vergunningen@wdodelta.nl). 

   Volledigheidshalve deelt het Waterschap mee dat de procedure tijd voor een watervergunning maximaal 8 weken is (er vanuit gaande dat een aanvraag compleet wordt ingediend) en voor een melding maximaal 2 weken. Voor beide brengen zij geen leges in rekening. 

     

   Daarnaast kan het zijn dat er een bouwputbemaling (grondwater onttrekken en lozen) nodig is. Deze werkzaamheden kunnen ook melding of vergunningsplichtig zijn bij het waterschap. 

   Als de grondwateronttrekking binnen de 70.000m3 per 30 dagen gedurende maximaal 3 maanden blijft kan worden volstaan met een melding. Als de hoeveelheid te onttrekken grondwater naar verwachting groter is moet een aanvraag voor een vergunning worden gedaan. Voor afgaand voor het in behandeling nemen van een aanvraag watervergunning voor het onttrekken van grondwater, moet eerst een vormvrije m.e.r.-beoordelingsnotie (aanmeldingsnotitie) worden ingediend. Op een aanmeldingsnotitie nemen wij binnen 6 weken een vormvrije m.e.r.-beoordelingsbesluit. Als dit besluit positief is kan de aanvraag watervergunning voor het onttrekken van grondwater worden ingediend. 

     

     

     

     

     

     


  • Mag ik ook een portocabin bewonen tijdens de bouw?

   De gemeente heeft besloten geen medewerking te verlenen aan het wonen in een portocabin op je kavel tijdens de bouw. Dit in verband met de piek in de bouwstroom op locatie, de beschikbare ruimte op de kavels voor materiaal en materieelopslag, de bouwveiligheid, manoeuvreerbaarheid t.b.v. andere bouwers, de kroonprojectie van te behouden bomen maar ook de voorzieningen die nodig zijn om te portocabin te kunnen bewonen. 


  • Heeft de gemeente archeologisch onderzoek uitgevoerd?

   Archeologisch onderzoek is uitgevoerd. Op basis daarvan is de archeologische verwachtingswaarde in het plangebied naar beneden bijgesteld. Op de bouwkavels liggen er op het gebied van archeologie geen beperkingen meer en is ook geen (aanvullend) onderzoek nodig.  • Tellen groene daken mee als verhard oppervlak?

   Dit antwoord is gecorrigeerd!! 

   Beantwoording:

   De eerdere beantwoording van de vraag of ‘groene daken meetellen als verhard oppervlak’, is voor wat betreft het meetellen bij hemelwaterbuffering en – infiltratie fout beantwoord. Wij toetsen dit tijdens de procedure van de omgevingsvergunning. Daarbij worden groene daken meegeteld als zijnde verhard oppervlak. In de meeste gevallen wordt een standaard groen dak toegepast, gericht op vasthouden van regenwater voor de beplanting en verdamping. De berging is beperkt en van infiltratie in de bodem is geen sprake. Er zijn groenblauwe daken, waarbij ook een waterbergende laag aanwezig is. Als de waterberging binnen 24 uur beschikbaar is, kan deze meetellen in de berekening. Dan nog wordt het dak meegerekend als verhard oppervlak én is aanvullend op de waterberging op het dak een infiltratievoorziening nodig, die het overtollige regenwater infiltreert in de bodem.

   Eerder gegeven antwoord:

   Een groendak kan water bufferen of zelfs voldoende zijn voor infiltratie. De oppervlakte van een groendak zou o.i. niet mee hoeven tellen bij het bepalen van de oppervlakte verhard als het gaat het berekenen van de behoefte aan hemelwaterbuffering en/infiltratie. Een woning met een groendak heeft wel gewoon een x m2 oppervlakte die meetelt bij het bepalen van de hoeveelheid toegelaten bebouwing op het perceel.  Voor die max 50% verharding is ons voorstel om een groendak niet mee te rekenen. 

  • Wordt in de wijk naast de algemene leidingen voor elektra en water ook meteen glasvezel kabels gelegd?

    Het aanleggen van glasvezel wordt met Bouwrijpmaken meegenomen.

  • Wordt er vanuit de gemeente duurzaamheidsadvies aangeboden? Gaat dit via het energieloket of hebben jullie hier een ander contactpersoon/coach voor?

   Je kunt de coaches van het energieloket van Deventerenergie benaderen voor duurzaamheidsadvies of zelf een adviseur inschakelen. Wil je meer weten over het Slim Warmtenet Zandweerd? Kijk dan op deventerstroomt.nl


  • Is de bodem, zo dicht bij de IJssel, wel geschikt voor infiltratie? Ik neem aan dat er voorzieningen getroffen moeten worden met grind/zand om beter te kunnen infiltreren?

   De aard van de bodem verschilt lokaal ook qua infiltratiegeschiktheid. Dat zou per perceel gemonsterd moeten worden of gewoonweg direct verbeterd moeten worden.

   De omgekeerde boorgatmethode kan iedereen eenvoudig zelf uitvoeren. Vuistregel: als er minder dan 1m per dag infiltreert, dan is verbetering nodig. In het bestemmingsplan is vastgelegd dat het een verplichting is om op eigen terrein 10 mm water te bergen. Dat is minimaal. Meer mag uiteraard.


  • Wat is de gemiddelde grondwaterstand?

   De Representatief Hoogste Grondwaterstand ligt ongeveer op 3,8 m + NAP. Dat is ongeveer 1,1m-mv tot 2,0 m-mv (varieert).

   Zie bijlage 19 bij de Toelichting bestemmingsplan, pagina 3. b_NL.IMRO.0150.P368-VG01_tb19.pdf  (ruimtelijkeplannen.nl)

  • Wat zijn de voorwaarden voor het indienen van het voorlopig ontwerp? Hoe uitgebreid moet deze zijn?

   Als het goed is, weet een architect/bouwer wat hij moet aanleveren voor een voorlopig ontwerp. We zetten het op een rij:

   •  Plattegrond van de woning (met aan- uit- en bijgebouwen) op schaal (maximaal 1:100) op de kaveltekening zijn gesitueerd, voorzien van maatvoering
   • Gevelaanzichten van alle zijden 
   • Doorsneden van je huis voorzien van maatvoering 
   • Principedetails (grof) uitgewerkt
   • De toe te passen bouwmaterialen 
   • De plaats van het toegangspad in de haag
   • Je keuzes m.b.t. natuurinclusief bouwen

   In de VO-bespreking vragen we je naar je voornemens m.b.t. circulariteit/duurzaamheid.


  • Wat moet de woning hebben; aan voldoen om 'plus' op materialen te behalen m.b.t circulariteit?

   Omdat een gezonde toekomstgerichte leefomgeving onze ambitie is, stimuleren en enthousiasmeren wij zelfbouwers om circulair en duurzaam dus toekomstgericht te bouwen om het milieu zo min mogelijk te belasten. Bewustwording is hierbij het sleutelwoord.

   Zijn er concrete circulariteitseisen? (Bijvoorbeeld: 20% circulaire bouwdelen)
   Circulariteit is niet in een percentage uit te drukken. De een kiest voor gebruikte bouwmaterialen, biobased materialen of demontabele materialen die hij nog eens kan hergebruiken op een andere plek. De ander kiest voor het inschakelen of betrekken van materialen van lokale en regionale partners. Alle keuzes zijn goed. Wel gelden er bestemmingsplanregels voor natuurinclusief bouwen (puntensysteem).

  • Ik wil aansluiten op het Warmtenet. Mag ik de warmtepomp ook later aanschaffen. Is een warmtewisselaar verplicht?

   Het bouwplan (inclusief installaties) moet voldoen aan het bouwbesluit. Per 1-1-2021 is de BENG-norm van toepassing.

   Een warmtewisselaar is verplicht: het aangeleverde water mag niet rechtstreeks door de vloeren/wanden van de woning circuleren


  • Wij maken ons zorgen over de kwaliteit van het proces en de tijdsdruk door de Coronamaatregelen. Hoe staat de gemeente hierin?

   De optieperiode is in de uitgiftevoorwaarden vanwege Corona alverruimd van 6 naar 8 maanden en vastgesteld door het college van B&W. Daar kunnen wij niet vanaf wijken. 

   Voor de begeleidingssessies staat het je vrij om in te schrijven op de laatst beschikbare momenten.


  • Klopt het dat de appartementen die op tegel A komen (Rembrandtkade) maximaal 27 meter hoog zullen zijn? In bestemmingsplan staat: "Voor de specials geldt een max. bouwhoogte van 14 en 27 meter met maximaal 6 bouwlagen.

   Ja de hoogtebepalingen kloppen. Deze hoogtebepaling geldt overigens niet voor de gehele tegel. Voor het biedingsproces van geïnteresseerde partijen wordt, vergelijkbaar met de afzonderlijke particuliere kavels, een soortgelijk document als het kavelpaspoort opgesteld. De bebouwingsvoorwaarden houden rekening met een goede inpassing in de stedenbouwkundige situatie zonder dat dit belemmeringen geeft voor de omgeving. 


  • We hebben nog meer vragen over de hoogte en de fotoprint van de appartementen.
   1. Klopt het dat de appartementen uit maximaal 6 bouwlagen zullen bestaan? Dat lijkt namelijk in het bestemmingsplan te staan: "Voor de specials geldt een maximale bouwhoogte van 14 en 27 meter met maximaal 6 bouwlagen."
    Het appartementengebouw komt op een zgn. ‘basement’ te staan. De maximale hoogte van het appartementengebouw van 27 meter, gemeten vanaf het maaiveld aan de Rubensstraat.

   2. Als elke bouwlaag van de appartementen ongeveer 3 meter hoog is, klopt het dan, dat in de praktijk de appartementen maximaal 18 meter hoog zullen zijn?              
    De hoogte van het appartementencomplex mag vanaf maaiveld aan de Rubensstraat maximaal 27 meter bedragen.
         
   3. Daarnaast willen we graag weten waar de appartementen precies gebouwd gaan worden en wat hun footprint is. Is daar al iets over bekend?
    Op de verbeelding van het bestemmingsplan staan twee vlakken met een bouwaanduiding ‘gestapeld’, waarbinnen dit mogelijk is. Op dit moment zijn meer specifieke voorwaarden in voorbereiding.we 


  • Hoe kunnen wij contact opnemen met het Waterschap over het plaatsen van een kelder?

   Waterschap Drents Overijsselse Delta is bereikbaar op 088-2331200 of via een contactformulier op de website wdodelta.nl.


  • Telt een groendak op vergunningsvrije bouwdelen ook mee voor de puntentelling?

   De puntentelling staat onder “hoofdgebouwen”. Bij hoofdgebouwen met in de bouwaanvraag meegenomen aanbouw en uitbouw tellen natuurinclusieve opties wel. Bij een bijgebouw niet omdat het geen hoofdgebouw is. Natuurinclusieve opties op vergunningsvrije bouwwerken tellen nooit mee voor de puntentelling. Uiteraard juichen we groene daken op vergunningvrije bouwwerken of bouwdelen ook toe.


  • Mag er een luifel aan de voorgevel in de 5 meterzone voor de voorgevel?

   Een luifel bij de voordeur is een ondergeschikt bouwdeel als deze maximaal 0,5 m uitsteekt. In dat geval mag de luifel uitsteken in de 5 meter-zone. Is de luifel groter of heeft deze een extra  wand, bij voorbeeld als een dakoverstek dat naar de grond toe loopt, dan moet de hele luifel buiten de 5 meter zone worden geplaatst. In dat geval moet de voorgevel meer naar achteren worden geplaatst.

  • Het landschapsplan zoals gepresenteerd, wordt dat parallel aangepakt of wanneer wordt daaraan begonnen en wanneer is het streven dat af te ronden?

   Met de aanleg van het landschapsplan wordt gestart waar mogelijk en nadat het meeste (grote) bouwverkeer uit de buurt is vertrokken. Zodra er een globale planning bekend is, zullen wij deze communiceren.


  • Is er meer info m.b.t. tijdslijnen voor het proces bouwrijp maken van de grond en/of het slimme warmtenet.

   Met het bouwrijp maken en een aanleg van het Slim Warmtenet Zandweerd is inmiddels begin 2021 een start gemaakt. Het bouwrijp maken zal naar verwachting in juli 2021 worden afgerond.

   Tegelijk met het bouwrijp maken wordt het Slim Warmtenet Zandweerd aangelegd. Vanaf 1 september 2021 kan daarop worden aangesloten.


  • Wordt het doortrekken van de wanden en dak om een overkapping te creëren wordt gezien als onderdeel van de maximale footprint.

   De ruimte die ontstaat door het doortrekken van kap en wanden wordt gezien als hoofdgebouw en telt dus mee voor de maximale footprint.


  • De afgegraven grond van mijn kavel moet eerst aan de gemeente worden aangeboden, waar zou deze grond dan naar toe moeten? Dit i.v.m. prijsaanvragen loonwerkers.

   De gemeente hoeft de grond niet te accepteren als zij deze niet nodig heeft. In dat geval dient de kavelkoper de grond zelf te laten afvoeren.


  • Aan welke eisen moet het indienen van een Definitief Ontwerp voldoen?

   Je dient het volgende aan te leveren:

   • Gevelbeelden voorzien van maatvoering (schaal minimaal 1:50)
   • Plattegronden voorzien van maatvoering (schaal minimaal 1:50)
   • Positionering woning op kavel voorzien van maatvoering en het bouwvlak ofwel de bebouwingszone uit het kavelpaspoort (schaal 1:100)
   • Materialisering exterieur
   • Detailleringen (schaal minimaal 1:5)
   • Doorsneden (schaal minimaal 1:5)
   • Maatregelen Natuurinclusief bouwen (NIB) volgens bijgaande lijst
   • 3D-model (of indien niet mogelijk 2D) conform eerder opgegeven specificatie
   • Naar eigen inzicht kan ook een ontwerp van de tuin worden meegelever
  • Is al bekend welke notarissen de overdracht van de kavels vastleggen?
  • Bij het aanleggen van het verplichte achterpad van onze rijwoning wordt een oppervlakte van 11,5 m2 verhard. Telt dit mee bij de 50% verharding van de totale kaveloppervlakte?

   Ja de bestrating van het achterpad telt mee voor de 50% verharding.

  • Waar kan ik meer informatie vinden over BENG?
  • Welk type riolering wordt er aangelegd in de Tuinen van Zandweerd, omdat ik lees dat de aansluitkosten nogal kunnen verschillen. Welke situatie geldt hier?

   De aansluiting moet door zelfbouwer zelf worden aangevraagd via www.mijnaansluiting.nl

   Je kunt uitgaan van een aansluiting met een standaard buis 125 mm op een bestaand vrij verval rioolstelsel. De aansluitkosten bedragen € 761; 


  • Hoe diep ligt de riool uitlegger op de kavelgrens? Kunnen we die richting woning verlagen om onder een souterrain door te gaan?

   De rioleringen en aansluitingen liggen onder vrijverval. Wanneer er kelder/souterrains worden gerealiseerd, dienen bewoners zelf voor voorzieningen te zorgen (bijvoorbeeld een pomp) om afvoer naar het vrijvervalriool in de straat te waarborgen.


  • Hoeveel ruimte (cm) moet ik incalculeren voor de heg die de gemeente komt plaatsen?

   Je dient 80 cm vanuit de perceelsgrens vrij te houden voor het plaatsen van de haag.


  • Hoe water je het overschot aan water af op de tuinpaden en hoe gaat dat bij rijwoningen als je niet naar de voorzijde kunt afvoeren?

   Het water dat niet infiltreert (eis 10 mm/m2 verhard oppervlak; wens/nieuw beleid 20 mm/m2) moet bovengronds afstromen naar de tuinpaden. Bij tussenwoningen kan water van de achterzijde met een leiding onder de woning door naar de voorzijde worden gevoerd.


  • Hoe breed moet een achterpad zijn bij rijwoningen?

   In de concept-koopovereenkomst is vastgelegd, dat het achterpad minimaal 1 meter breed moet zijn. 

   Als men gezamenlijk breder zou willen, kan dat.

  • Is de maaiveldhoogte van alle kavels in het gebied hetzelfde?

   Niet alle maaivelden (en vloerpeilen) hebben dezelfde hoogte. Er wordt gewerkt aan een tekening.


  • In welk geval moet ik een vooroverleg aanvragen?

   Het begeleidingsteam voor Tuinen van Zandweerd heeft een adviserende, begeleidende en stimulerende rol, gericht op de ontwikkeling van haalbare, onderling met elkaar en met de omgeving samenhangende plannen die aan de voorwaarden, intenties en kernwaarden van Tuinen van Zandweerd voldoen. Het begeleidingsteam is, zoals aangegeven, niet de plan toetsende instantie.  Het team is niet bedoeld om namens de gemeente een formeel akkoord op o.a. het realiseren van vergunningplichtige en/of vergunningvrije bijgebouwen te verstrekken. Naast de ruimte die het vigerende bestemmingsplan biedt heb je recht om vergunningvrije bouwwerken te realiseren. De gemeente heeft in betreffende nieuwsbrief hiervoor spelregels gecommuniceerd, die gebaseerd zijn op de landelijke regelgeving. Indien je over je concrete plannen van de gemeente als vergunningverlener formele uitspraken wenst te verkrijgen, is er de mogelijkheid om een formeel vooroverleg (VPA) in te dienen. De gemeentelijke reactie op dit formeel vooroverleg geeft je zekerheid voor het vervolg van uw voorbereidingsproces. Aan het vooroverleg zijn kosten verbonden, die later worden verrekend met de leges voor de vergunning, mits deze binnen 6 maanden wordt aangevraagd. https://www.deventer.nl/vooroverleg


  • Ik heb een goedgekeurd DO. Wat mag en kan ik nog wijzigen in de aanvraag omgevingsvergunning?

   Wijzigen kan altijd, alleen is het de vraag of de wijziging wordt goedgekeurd gedurende de behandeling van de omgevingsaanvraag.

   Is de wijziging ingrijpend, dan is het raadzaam om deze vooraf als gewijzigd DO voor te leggen aan het begeleidingsteam.  • Wat is de doorlooptijd van een VPA (pre-advies/vooroverleg)?

   Aan een VPA zijn geen termijnen voor afhandeling verbonden.


  • Wat wordt mijn adres?

   Je hoeft geen huisnummer aan te vragen. Je ontvangt je adres middels een huisnummerbesluit bij afgifte van de omgevingsvergunning.   • Hoe vraag ik nutsvoorzieningen aan en wat heb ik daarvoor nodig?

   Via www.mijnaansluiting.nl vraag je de nutsvoorzieningen op je kavel aan. Er zijn twee typen aansluitingen:

   - een tijdelijke c.q. bouwaansluiting;
   - een definitieve aansluiting.

   Een bouw- of tijdelijke aansluiting kan aangevraagd worden op basis van x, y coördinaten (of een kruisje op Google maps).

   Een definitieve aansluiting moet aangevraagd worden op basis van de BAG gegevens (huisnummer + postcode). Je ontvangt je adresgegevens bij afgifte van de omgevingsvergunning.

   Het is niet mogelijk een definitieve aansluiting aan te vragen op basis van x, y coördinaten.

   De nutsbedrijven brengen voor beide aansluitingen kosten in rekening. 

   We waarschuwen je voor lange doorlooptijden. De gemeente heeft hierop geen invloed.   Dus houd daar rekening mee bij je aanvraag.

  • Waar kan ik terecht met vragen over de bouwplaats?

   Heb je vragen over bouwplaats gerelateerde zaken, neem dan contact op met onze bouwplaats coördinator, Maarten Stadhouder, via: tuinenvanzandweerd@stadlandwater.nl. Doorgaans ontvang je binnen twee werkdagen een reactie op je melding/vraag.

  • Is er een lijst van inheemse plantensoorten die ik voor NIB kan gebruiken?

   Je kunt een keuze maken uit de lijsten op de website van Landschap Overijssel (deze link).

  • Hoe bied ik mijn huisvuil aan?

   Voor restafval en papier plaatst de gemeente ondergrondse containers. Het GFT- en PMD-afval wordt tweewekelijks opgehaald. Hiervoor kun je een container aanvragen.

   Als bewoner moet je zelf  bellen naar het klantcontactcentrum van Circulus 0900-9552. Hier kun je de pas en container(s)aanvragen . Op de Circulus app staat veel informatie en ook de inzameldagen. 

    


 • Vragen over het Slim Warmtenet Zandweerd
  • Moet ik naast de kosten voor aansluiting en vastrecht ook nog rekening houden met maandelijkse kosten voor warmte?

   Voor een nieuwbouwaansluiting op het laag temperatuurnet betaal je eenmalig aansluitkosten en jaarlijks vastrecht, wat ook maandelijks in rekening kan worden gebracht. De warmte die je geleverd krijgt is gratis, d.w.z. je betaalt geen verbruik afhankelijke kosten.

   Zie voor meer informatie de technische omschrijving van het Slim Warmtenet Zandweerd op de website pagina 'een duurzame stek'. Daarin staat ook een kostenvergelijking opgenomen.

  • Welke installatie/pomp hebben we precies nodig om warm/heet water te krijgen in onze woning.

   Om het aangevoerde water van lage temperatuur te verwarmen naar de gewenst temperatuur is een water-warmtepomp nodig. Type en capaciteit zijn afhankelijk van grootte van je huis en verbruik/wensen. Laat je hierover informeren door je installateur (zie technische omschrijving op opjestek.nl).

  • Betekent dit dat de rioolwaterzuivering (RWZI) tot in lengte der dagen op die plek blijft? Eerder werd gezegd dat mogelijk de rest van het terrein bebouwd zou worden als de RWZI weg zou zijn.

   Het voormalig ijsbaanterrein wordt (voorlopig) door de geurcirkel niet bebouwd. Indien de geurcirkel in de toekomst verkleind kan worden door aanpassingen aan de RWZI woningbouw mogelijk worden gemaakt. De RWZI heeft geen plannen zich elders te vestigen. Daarnaast is het zo dat de beschikbaarstelling van de warmte uit de RWZI langdurig door de gemeente en het waterschap in een overeenkomst is vastgelegd.

  • Heb ik altijd de garantie dat er warmte geleverd wordt?

   Net als bij andere warmtenetten is de leveringsgarantie van het Slim Warmtenet Zandweerd geen 100%. Ook bij dit warmtenet proberen we de leveringszekerheid zo groot mogelijk te maken. Hiervoor hebben we twee routes uitgezet;

   1. Allereerst zijn we de leveringszekerheid aan het maximaliseren. Hiervoor maken we afspraken met de RWZI en voeren we technische aanpassingen door. 
   2. Daarnaast hebben we aangegeven dat de warmtepomp moet beschikken over een (passend) elektrisch element. Stel dat de warmtelevering dan toch onderbroken wordt, dan zal je elektrisch element je van warmte voorzien. Zo kunnen we voorkomen dat je in de kou komt te zitten.

   De garantie is nagenoeg 100%, vergelijkbaar met de levering van elektriciteit, gas en water. In het uiterste geval er geen warmte wordt geleverd, is het wel zo dat de warmtepomp dan vaak nog wel gedurende een bepaalde periode zelf warmte kan maken maar daar dan voor die periode meer elektriciteit gebruikt. 


  • Welk type warmtepomp kies je, een luchtwater of waterwarmtepomp?

   Als je wil aansluiten op het SWZ heb je een waterwarmtepomp nodig. 


    


  • Is er een boosterpomp nodig voor warm tapwater?

   Nee dat is niet nodig. de meeste waterwarmtepompen leveren warm tapwater en ruimteverwarming.

  • Wat is het voordeel van aansluiten op het slim warmtenet t.o.v. verwarming middels infrarood of all-electric verwarmen?

   Allereerst is het de vraag of infraroodverwarming echt minder ruimte in neemt. Infrarood verwarming is namelijk een oplossing voor ruimteverwarming maar voorziet niet in warm tapwater. Voor de bereiding van warm tapwater is dan een elektrisch boiler nodig of een boosterwarmtepomp. 

   Een voordeel van het SWZ is dat het energieverbruik bij het SWZ veel lager ligt. Voor 1 eenheid warmte gebruik je maar 0,25 eenheid elektriciteit. Bij infrarood of andere vormen van elektrische verwarming is het elektra verbruik voor 1 éénheid warmte éénheid elektra, het verbruik is dus 4x zo hoog. Het is dus niet echt zuinig, daarom voldoet deze vorm van all-electric waarschijnlijk ook niet aan de BENG-eisen die de wet minimaal stelt.

   Een dergelijke vorm van all-electric neemt dus mogelijk iets minder ruimte in, is veel minder energiezuinig dan SWZ en tot slot is koeling ook niet mogelijk. 

   Een waterwarmtepomp onttrekt zijn warmte uit het water van het SWZ. Een luchtwarmtepomp onttrekt zijn warmte uit de buitenlucht. 

   Als we de warmtepompen energetisch vergelijken blijkt dat de waterwarmtepomp een hogere rendement heeft (COP) en dus minder elektriciteit kost. Dit komt onder andere doordat water een betere energiedrager is dan lucht. 

   Een ander verschil tussen de type warmtepompen is dat er bij luchtwarmtepomp vaak unit buiten staat (op het dak, aan de gevel of in de tuin) die geluid produceert. Een waterwarmtepomp heeft geen buitenunit en maakt minder geluid. In de praktijk blijkt vaak dat luchtwarmtepompen in de zomer ook gebruikt worden om actief te koelen. Met name in de zomer kan het geluid van de warmtepomp voor zowel verwarmen als koelen hinderlijk ervaren worden voor jezelf of de buren. 

   Tot slot koelen luchtwarmtepompen actief  waardoor er relatief veel elektriciteit nodig ten opzichte van passief koelen met het SWZ.


  • Zit in de aansluitkosten de kavels tot aan de erfgrens?

   In de aansluitkosten is de prijs opgenomen van een Woningaansluiting met leidingen tot in de woning.

  • Produceert een warmtepomp continu geluid of af en toe?

   De warmtepomp staat regelmatig aan om de ruimte te verwarmen of om het boilervat op te warmen. In vergelijking met een cv-ketel staat de warmtepomp vaker aan.

  • Is er een prijsindicatie te geven voor de warmtepomp?

   Er zijn, net als bij andere huishoudelijke apparaten, diverse factoren die de prijs bepalen van een warmtepomp. Het rendement, geluid, kwaliteit, mogelijkheden met apps en dergelijke hebben een invloed op de prijs. Er zijn dus duurdere en minder dure types, ga uit van gemiddelde prijs van €10.000 inclusief buffervat en installatie. We noemen wat voorbeeldleveranciers op deze site. Let echter wel op dat een goede installateur met veel ervaring minstens zo belangrijk is.


  • Zijn er consequenties voor de MPG-berekening aangezien installaties een vrij groot aandeel daarin hebben?

   Ja er zijn consequenties, maar niet anders dan bij een luchtwater- of een grondwaterpomp. 


  • Een PVT systeem is ook een goed alternatief voor de lucht-waterwarmtepomp, of zie je dat anders?

   Een standaard PVT-systeem is een mooie aanvulling, maar om als basisvoorziening te gebruiken niet geschikt, vanwege afhankelijkheid van de zon.

  • Is het verplicht om een warmtewisselaar/warmtepomp aan te schaffen? Ik wil het water door buizen in vloeren en wanden laten lopen

   Het is inderdaad verplicht om een warmtewisselaar te hebben tussen het Slim Warmtenet in de Tuinen van Zandweerd en de woninginstallatie.  Daarnaast nog een aantal punten

   • De warmte die geleverd wordt aan de nieuwbouwwoningen in de Tuinen van Zandweerd varieert tussen de 8 en de circa 25 graden. Deze temperaturen zijn te laag om een woning voldoende mee te kunnen verwarmen zonder warmtepomp. 
   • Het verplicht de aanvoertemperatuur 5 graden af te koelen dus in het uiterste geval van 8 naar 3 graden, dit is ons inziens niet mogelijk met de voorgestelde oplossing. 
   • Door het afkoelen naar 3 graden is er een risico op bevriezing. Om bevriezing in een uiterst geval tegen te gaan stroomt er een mengsel van water en een biologische antivriesmiddel door het SWZ. Dit mengel willen we gecontroleerd in het distributienet houden en niet door woninginstallaties laten stromen, dat is een van de redenen dat de warmtewisselaars verplicht zijn.  


  • Is er een lijstje met warmtepompleveranciers met goede ervaringen voor toepassing in de Tuinen van Zandweerd?

   5 merken: 

   Nibe
   Techneco
   Itho
   Alpha innotec/Nathan
   Viessmann
  • Wat is de gemiddelde temperatuur van het aangevoerde water per seizoen?

   We gaan uit van onderstaande gemiddelde temperaturen van het ZLT-net per seizoen:


   •    Lente; gemiddeld circa 13,5°C

   •    Zomer; gemiddeld circa 20°C

   •    Herfst; gemiddeld circa 15,5°C

   •    Winter; gemiddeld circa 10,5°C


   In het stookseizoen; gemiddeld circa 12°C

   Over het jaar;  gemiddeld circa 15°C

   Deze gegevens zijn door onze adviseur zorgvuldig berekend, echter aan bovenstaande gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.


  • Met welke partijen sluit ik een overeenkomst en wie brengt wat in rekening?

   De tariefstructuur zoals beschreven klopt. Alleen zullen de beide posten op een afzonderlijke manier woden gefactueerd. Wij motiveren dat onderstaand: 

   1. Aansluitkosten: te voldoen aan de gemeente omdat de gemeente eigenaar is van het net. Dit verloopt via de aansluitovereenkomst
   2. Vastrecht: een vast bedrag te voldoen aan de warmteleverancier. Dit verloopt via de leveringsovereenkomst
  • Welke garantie heb ik dat de warmteleverancier het vastrechttarief niet gaat verhogen?

   De gemeente besteedt apart een warmteleverancier aan. Zodat er een partij operationeel het warmtenet beheert die daar een vergunning voor heeft en die daar kennis van zaken van heeft. In die aanbesteding zijn de tarieven (dus alleen het vastrecht) voorgeschreven. Daar mag niet van worden afgeweken.

  • Kan het debiet doorberekend worden in bar en is het debiet voldoende voor wat je nodig hebt? Is de druk voldoende?

   Het klopt dat het SWZ werkt met een variabele druk. Op momenten dat er veel warmtevraag is stijgt de druk in het net. Zoals beschreven is in punt 2 van bijlage 3 van de aansluitvoorwaarden kan de druk op de woningaansluiting oplopen tot 4,5 bar. Hier dient de woninginstallatie tegen bestand te zijn. Voor wat betreft het debiet, is er op de woningaansluiting een druk gecompenseerde inregelafsluiter toegepast. Deze borgt een vast debiet over de woningaansluiting ongeacht de druk vanuit het net. 


  • Wat als mijn warmtepomp verder dan 3 meter van de voorgevel wordt geplaatst?

   Standaard leggen we de aansluiting 3 meter binnen je woning. Wil je je warmtepomp op een plek verder dan drie meter vanaf de voorgevel? Dat kan. Overleg dan met de contactpersoon van de aannemer die de aansluiting verzorgt (NTP). Hij neemt contact met je op, nadat je het aanvraagformulier hebt ingediend. De kosten voor elke meter leiding die NTP extra aan moet aanleggen bedragen €30 per meter. Dat betekent €60,00 incl. Btw per meter voor een aanvoer- en een retourleiding. Voorwaarde is dat het aansluitpunt zich op de begane grond bevindt. 


  • Wat als je meer warmtecapaciteit nodig hebt dan toegestaan?

   In de aansluitvoorwaarden staat een formule voor het berekenen van je maximaal benodigde debiet. 

   De capaciteit van het SWZ is gebaseerd op het maximaal te bebouwen percentage van alle kavels tezamen. Daarnaast is rekening gehouden met een extra buffer. Kom je na berekening op een klein verschil in de aansluitcapaciteit, dan zijn we bereid die kosteloos aan te bieden, mits je aantoont dat het extra debiet ook daadwerkelijk nodig is. Is de afwijking groter dan 5%, dan nemen we contact met je op voor overleg.

  • Hoe vraag ik een aansluiting aan?

   Je meldt jezelf aan voor het aansluittraject. Hiervoor bereken je met behulp van Bijlage 1 bij deze brief je ‘benodigde capaciteit’. De benodigde capaciteit vul je vervolgens in op het aanmeldformulier dat als Bijlage 2 bij deze brief is gevoegd. En nadat je dit aanmeldformulier helemaal hebt ingevuld en ondertekend, stuur je een scan daarvan naar info@opjestek.nl of naar gemeente Deventer, t.a.v. mevrouw M. Zuuring, Team PRO, Antwoordnummer 225, 7400 VB Deventer.

   Let op: Wij moeten het – volledig ingevulde en ondertekende – aanmeldformulier uiterlijk 3 maanden voor de beoogde oplevering van uw woning hebben ontvangen.

  • Hoe zijn de tarieven opgebouwd?

   De Autoriteit Consument & Markt stelt jaarlijks op basis van de warmtewet de warmtetarieven vast. De maximale tarieven voor een zeer lage temperatuur-aansluiting zijn berekend in 2017 en worden jaarlijks geïndexeerd met de consumentenprijsindex (CPI). De tarieven zijn dus niet direct gekoppeld aan de gasprijs. We hanteren per woning een eenmalige bijdrage aansluitkosten, hanteren geen variabel tarief maar enkel een vastrecht voor levering van bronwarmte. 


 • Algemene vragen
  • Komen er speelplekken in de Tuinen van Zandweerd?

   Er komen natuurlijke speelaanleidingen in de Tuinen van Zandweerd volgens het beleid dat de gemeente hanteert voor speelplekken. De landschapsarchitect neemt de locaties voor de speelplekken mee in zijn ontwerp. Bewoners worden betrokken bij de invulling. • Vragen over interpretatie kavelpaspoort/bestemmingsplan
 • Vragen over kaveluitgifte
  • Wanneer kan ik me inschrijven?

   Helaas kun je jezelf niet meer inschrijven voor de loting. Deze heeft reeds plaatsgevonden.

   Er waren veel inschrijvers en er is een wachtlijst per categorie. In eerste instantie worden de kavels die niet in optie worden genomen aangeboden aan de volgende op de ranglijst in betreffende categorie. 

   Mochten er daarna nog kavels overblijven of terugkomen dan worden deze te koop aangeboden via de website https://deventerverkoopt.nl/project/tuinen-van-zandweerd/

   Houd de website daarom in de gaten. Je vindt daar ook onze uitgiftevoorwaarden. 


  • Hoe verloopt het optiegesprek?

   We hadden je graag persoonlijk ontmoet, maar vanwege coronamaatrdegelen vinden er geen fysieke optiegesprekken plaats. Inschrijvers ontvangen een keuzeformulier en geven schriftelijk hun voorkeuren aan. De gemeentemakelaars wijzen de kavels op basis van de rangnummers en keuzes toe  binnen de opgegeven categorie. Het kan zo zijn dat degene voor je jouw favoriete kavel toegewezen heeft gekregen. Als je geen optieovereenkomst tekent voor de aan jou/jullie toegewezen kavel, dan vervalt je plek op de ranglijst.

   Heb je een keuze gemaakt, dan teken je in tweevoud de optieovereenkomst. Op deventerverkoopt.nl vind je een model van deze optieovereenkomst. Het optiegeld bedraagt € 500,-. Als je een kavel in optie neemt, vul je het formulier ‘inning optiegeld’ volledig in en stuur je het ondertekend retour.


  • Krijg ik mijn optiegeld terug?

   Je betaalt slechts optiegeld als je een optie neemt. Als je de kavel aankoopt, wordt het optiegeld van € 500,- via de notaris met de koopsom verrekend. Als je niet tot aankoop overgaat, vervalt het bedrag.  • Wanneer kan ik de koopovereenkomst tekenen?

   Je hebt tijdens de optieperiode acht maanden de tijd om je schetsontwerp naar een definitief ontwerp uit te werken. Binnen die acht maanden moet je goedkeuring hebben op je definitief ontwerp én je moet aangegeven hebben of je de kavel wel of niet wil aankopen.

   Let op: De meeste hypotheekverstrekkers vragen een onherroepelijke omgevingsvergunning en een getekende koopovereenkomst. Het is daarom belangrijk dat je de planning samen met je architect-aannemer en hypotheekverstrekker goed afstemt.

   Nadat je definitief ontwerp is goedgekeurd door het begeleidingsteam, sturen wij je een koopovereenkomst ter ondertekening toe. Een model van deze overeenkomst is te downloaden via de website www.deventerverkoopt.nl.

   Je hebt vier weken de tijd de koopovereenkomst getekend retour te sturen. Daarna tekent de gemeente en volgt de besluitvorming, dat duurt ongeveer een week. Vanaf de besluitdatum heb je nog drie maanden de tijd om de akte te passeren. Als je dat later doet, betaal je wettelijke rente.

  • Als (een van) mijn samenbouwers afhaakt wat betekent dat voor mij?

   Als één van je medebouwers afhaakt tijdens de optietermijn, om welke redenen dan ook, dan vervalt ook jouw optie en eventueel die van de overige samenbouwers. Je rangnummer komt dan te vervallen. Het is niet mogelijk om met een nieuwe samenbouwer aan te haken.

   Bereid je daarom goed voor.

   Let op:

   De meeste hypotheekverstrekkers vragen een onherroepelijke omgevingsvergunning en een getekende koopovereenkomst. Het is daarom belangrijk dat je de planning samen met je/jullie architect-aannemer en hypotheekverstrekker goed afstemt.

   De aktes bij samenbouw moeten bij dezelfde notaris en op dezelfde dag passeren.

  • Welke kosten komen er nog bij de koopsom van de kavel?

   De koopprijs is inclusief BTW en kosten koper. Dat betekent dat bijkomende kosten zoals notaris- en kadasterkosten voor jouw rekening zijn.

  • Wanneer kan ik starten met de bouw?

   Je mag pas starten met de bouw nadat je eigenaar bent van de grond en een omgevingsvergunning hebt voor je bouwplan. De akte van levering bij de notaris kan pas passeren als de kavels bouwrijp zijn. De verleende omgevingsvergunning wordt door de gemeente openbaar gemaakt en ligt gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage voor bezwaar/beroep. Pas na afronding hiervan is je vergunning onherroepelijk. Wij adviseren te wachten met bouwen totdat de vergunning ook onherroepelijk is.

  • Wanneer ik met anderen een groep heb gevormd om samen te bouwen, schrijven we dan ook gezamenlijk in voor de kavels?

   Dat klopt. Samenbouwers schrijven zich gezamenlijk in voor de bouw van een geschakelde of rijwoning woning (maximaal 4). Zie voor meer informatie de uitgiftevoorwaarden.

  • Komt er een bepaling dat ik mijn woning alleen onder voorwaarden binnen een bepaalde tijd mag doorverkopen?

   Je bent verplicht de woning na oplevering gedurende 2 jaar zelf te bewonen. Dit is opgenomen in de koopovereenkomst om speculatie tegen te gaan.

 • Vragen over woningbouw
  • Mag ik tijdens de bouw een woonunit/portacabin plaatsen op de kavel?

   De gemeente heeft besloten geen medewerking te verlenen aan het wonen in een portacabin op je kavel tijdens de bouw. Dit in verband met de piek in de bouwstroom op locatie, de beschikbare ruimte op de kavels voor materiaal en materieelopslag, de bouwveiligheid, manoeuvreerbaarheid t.b.v. andere bouwers, de kroonprojectie van te behouden bomen maar ook de voorzieningen die nodig zijn om te portacabin te kunnen bewonen. 


  • Moet ik heien in de Tuinen van Zandweerd?

   De meeste bouwers in de Tuinen van Zandweerd bouwen hun huis op palen, maar dat is sterk afhankelijk van de grondslag op jouw kavel. Via je bouwer of constructeur laat je sonderingen uitvoeren. Met dit funderingsonderzoek bepaalt de constructeur de manier van funderen en eventueel de lengte en doorsnee van de heipalen, die nodig zijn je huis te dragen. Vaak is voor dit onderzoek een stelpost in de bouwkosten opgenomen. Je kunt dit onderzoek ook zelf of met anderen laten uitvoeren. 

  • Wat zijn maatregelen om natuurinclusief te bouwen?

   Bij de bouw van een huis staan de meeste mensen niet stil bij de mogelijkheden om vogels en vleermuizen onderdak te bieden. Toch is het goed daar eens over na te denken. Er zijn namelijk zeer duurzame mogelijkheden om in de woning op te nemen. Juist voor vogels is het goed om voorzieningen te integreren. Wat je allemaal kan doen, check je met de Checklist Natuurvriendelijke Maatregelen aan Gebouwen. Je kunt die downloaden op www.vogelbescherming.nl/checklist. Wil je er meer over lezen, dan tref je hiernaast  een pdf met gedetailleerde informatie aan. We zien graag voorbeelden van jou als natuurvriendelijke bouwer!

  • Komen er ook koopappartementen in het goedkope segment?

   In de directe omgeving van de nieuwbouwlocatie Tuinen van Zandweerd is reeds voldoende aanbod aan betaalbare huur- en koopappartementen. Er komen koopappartementen in het plangebied. In ieder geval nabij de IJssel aan de Rembrandtkade in het midden- tot dure koopsegment. Daarnaast is er een tweede plek mogelijk voor een appartementencomplex van maximaal 4 woonlagen in het midden koopsegment. Om een buurt te krijgen met een gevarieerd aanbod aan woningtypen wordt er in De Tuinen van Zandweerd verder vooral ingezet op laagbouw in diverse prijscategorieën. Hieronder vallen onder andere sociale huurwoningen.  • Zijn er in de Tuinen van Zandweerd tiny houses op wielen toegestaan?

   Dat is niet mogelijk. In het bestemmingsplan staat onder meer dat er gewoond wordt in gebouwen. Een tiny house op wielen is volgens de wet geen gebouw maar een onderkomen. Bij het ontwerp van tiny houses moet rekening worden gehouden met het bestemmingsplan en het bouwbesluit.

  • Mag ik geheel off-grid wonen in de Tuinen van Zandweerd?

   Dat mag niet zo maar. In het Bouwbesluit staat onder andere dat een woning aangesloten moet zijn op nutsvoorzieningen (water, stroom, riolering). Off the grid wonen is daarmee in strijd.

   De verplichting om aangesloten te zijn op de nutsvoorzieningen betekent dat je het afnemen hiervan mogelijk moet maken. Er is daarbij geen verplichting om een contract af te sluiten voor water en stroom.

   Dit betekent dat er voor stroom en/ of water een gelijkwaardige alternatieve voorziening mag worden gemaakt. Deze voorziening moet bij de aanvraag voor de omgevingsvergunning worden aangetoond.

   Je bent wel verplicht gebruik te maken van de riolering die door de gemeente wordt aangelegd.

  • Garages zijn niet toegestaan, maar wat zijn de regels voor het bouwen van een berging en hoe wordt de toegankelijkheid van de berging geregeld?

   Een berging is (vergunningvrij) toegestaan wanneer het ontwerp hiervoor valt binnen de regels (besluit omgevingsrecht en bestemmingsplan). De afmeting van de berging is onder meer afhankelijk van kaveloppervlak, van de situering openbaar gebied en van het hoofdgebouw. De Rijksoverheid heeft hiervoor in 2018 een brochure gemaakt met de titel “Vergunning vrij bouwen”. Ook een vergunningvrij te bouwen berging moet veilig zijn en voldoen aan het Bouwbesluit.

   Omdat er geen inritten komen, is het niet mogelijk om goederen met een auto en/of aanhanger tot aan je berging te vervoeren. Al het vervoer vanaf de openbare weg naar de berging verloopt via het toegangspad van de kavel. Dit pad is circa 1 tot 1.20 meter breed.

   Voor de Tuinen van Zandweerd heeft de gemeente nog een aantal voorschriften in het bestemmingsplan vastgelegd die van invloed kunnen zijn op de omvang van je berging. Denk hierbij aan een bebouwingspercentage van de kavel, het minimaal 50% onverhard laten van de kavel en de regel dat de oppervlakte van bijgebouwen bij tiny houses niet groter mag zijn dan de oppervlakte van het hoofdgebouw.

  • Is een groeiwoning mogelijk?

   Wanneer je voldoet aan de eisen van het bestemmingsplan, welstand en het bouwbesluit, is een groeiwoning mogelijk. Afhankelijk van de wijze en duur van bouwen is het mogelijk dat je opnieuw een omgevingsvergunning moet aanvragen. Overleg dit met je aannemer en de vergunningverlener.
  • Kunnen we bij de bouw van de woning gelijk aansluiten op het geplande warmtenet?

   De gemeente stuurt bij de planning van het warmtenet aan op de gelijktijdige aanleg van het warmtenet in combinatie met het bouwrijp maken van de kavels en aanleg van de tuinpaden. Wanneer dit volgens planning verloopt, is een aansluiting bij de bouw direct mogelijk.

  • Wat zijn de mogelijkheden voor een smart grid?

   Er zijn twee soorten smart grids te onderscheiden die min of meer los staan van elkaar.

   Thermische smart grid: een warmtepomp voorziet de woning van duurzame warmte, de warmte komt dan uit het warmtenet. Bij deze grid is onderlinge energie-uitwisseling tussen woningen mogelijk.

   Elektrische smart grid: op dit moment bij wet verboden om elektra tussen kavels en/of een kavel en openbare ruimte uit te wisselen. Dit recht is belegd bij Enexis als concessiehouder. Wel zijn er diverse experimentele landelijke ontwikkelingen om via een experimenteerregeling en onder voorwaarden af te wijken van deze wettelijke eis. Het initiatief hiertoe moet bij de zelfbouwers vandaan komen.
  • Is Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) ook mogelijk in de Tuinen van Zandweerd?

   Naar aanleiding van de inventarisatie heeft een groot aantal mensen aangegeven interesse te hebben in CPO. Om die reden wil de gemeente bij de uitgifte ruimte bieden voor collectieve initiatieven. Naast een tegel met tiny houses en een locatie voor een ‘speciale woonvorm’ die ontwikkeld mag worden door een CPO-initiatief, kijken we of meer plekken geschikt zijn voor collectieve projecten.
  • Waarom komt de tiny house-tegel achter het tankstation te liggen?

   De tegel waarop de tiny houses gepland zijn, bevat een aantal waardevolle bomen dat behouden blijft. Een verkaveling met kleinere woningen biedt meer flexibiliteit voor het goed inpassen van de bomen.

  • Belemmert het appartementencomplex aan de Rembrandtkade het uitzicht op de IJssel de woningen in de Tuinen van Zandweerd?

   Vanuit de laagbouw is er geen zicht op de IJssel. Ook zonder het nieuwe appartementencomplex aan de dijk zal de IJssel vanuit de laagbouw in het plangebied niet te zien zijn door de hoogte en  ligging van de dijk (Rembrandtkade). De dijk wordt in de toekomst bovendien mogelijk opgehoogd.

  • Wordt er bij de verkaveling rekening gehouden met de hoogbouw aan de Rembrandtkade, zodat de laagbouw geen inkijk heeft?

   De hoogbouw (maximaal 8 lagen) is vanuit de laagbouw te zien en omgekeerd. Dit soort situaties komt veelvuldig voor in het stedelijk gebied van Deventer. Het is goed dat kopers zich hier bewust van zijn. Tussen de hoogbouw en de laagbouw bevinden zich nog wegen en tuinen, een parkeerplek e.d. Bij de inrichting van de laagbouwkavels en de gekozen architectuur kan desgewenst worden gekozen voor oplossingen die leiden tot een zo gunstig mogelijke privacy.

  • Is het toegestaan om met groenaanplanting een tuin aan te leggen zonder inkijk?

   Dat is mogelijk. De hagen die aan de tuinpaden grenzen worden door de gemeente aangeplant en zijn van beperkte hoogte. Tijdens de bijeenkomsten met het begeleidingsteam in het voorbereidingsproces van het woningontwerp komt ook de inrichting van de tuin aan de orde. Tijdens deze sessie krijg je tips over de tuinaanleg.
  • Wat komt er op de locatie naast kavel B1 Tuinen van Zandweerd?

   Het is op dit moment nog niet bekend wat hier gaat komen. Op dit moment is er geen woningbouw toegestaan in verband met de aanwezige geurcirkel. Slechts als er - door veranderde omstandigheden - geen sprake meer is van de geurcirkel, is in de toekomst een herbestemming naar wonen niet uitgesloten.


 • Vragen over duurzaamheid
  • Hoe weet ik of mijn gekozen materialen duurzaam zijn?

   De gemeente gaat de kavelkopers begeleiden. Het begeleidingsteam kan u adviseren over materiaalgebruik. Bio-based en natuurlijke materialen hebben de voorkeur. Indien u materiaal wilt hergebruiken, adviseren wij dit te bespreken met het begeleidingsteam. Er zijn diverse milieukeurmerken die gehanteerd kunnen worden. Bijvoorbeeld: https://www.eco-logisch.nl/kennisbank.
  • Zijn er subsidies voor het verduurzamen van mijn bouwplan?

   Met het verduurzamen van je bouwplan woon je energiezuiniger, comfortabeler én draag je bij aan een beter milieu. Noteer duurzaamheid op de aandachtspuntenlijst om te bespreken met je architect en overleg in een vroeg stadium welke maatregelen je hiervoor kunt treffen. 

   De Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) geeft je een tegemoetkoming bij de aankoop van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels. Hoe je hiervoor in aanmerking kunt komen lees je hier.

  • Mogen er hout gestookte kachels (met filter) in de nieuwe woningen komen?

   Er mogen houtgestookte kachels in de nieuwe woningen komen. Aan nieuwe bewoners die houtstook overwegen verzoeken we wel rekening te houden met andere bewoners.

   De gemeente Deventer heeft op dit moment geen specifiek beleid met betrekking tot houtstook. In het bestemmingsplan is dan ook geen “openhaardenverbod” opgenomen. Vanuit de Rijksoverheid wordt op dit moment niet ingezet op een stookverbod maar op informeren over de juiste manier van stoken, om overlast te voorkomen. Zo wordt wel gewerkt aan certificering en emissie-eisen voor hout- en pellet- kachels. Vanuit de Vereniging Nederlandse Gemeenten wordt in samenwerking met TNO gewerkt aan een protocol, waarmee gemeenten eventuele overlast kunnen beperken. De gemeente Deventer volgt bovenstaande ontwikkelingen nauwgezet en kijkt of er later noodzaak komt om hier eigen beleid op te voeren.

  • Mag ik strobalen als bouwmateriaal gebruiken?

   Wanneer dit past binnen het Bouwbesluit mag dat. Zie hiervoor het Bouwbesluit online 2012: https://www.bouwbesluitonline.nl.  • Kan de gemeente duurzame bouw afdwingen?

   Wanneer je een huis wilt bouwen, heb je een omgevingsvergunning nodig. Je moet dan voldoen aan de voorwaarden voor een omgevingsvergunning. Hieronder vallen onder meer duurzaamheidsmaatregelen. Je moet minimaal voldoen aan de eisen van de omgevingsvergunning. De gemeente heeft bij dit project hogere ambities. De gemeente probeert door informeren en enthousiasmeren de koper te stimuleren de hoge ambities voor duurzaamheid waar te maken.
  • Geeft de gemeente subsidie voor groene daken?

   De gemeente Deventer geeft geen subsidie voor groene daken.

  • Komen er in de Tuinen van Zandweerd windturbines?

   Van grote windturbines in of nabij het plangebied is geen sprake. Het bestemmingsplan sluit echter het gebruik van kleine windmolens niet uit. Daarvoor moet wel aanvullend een onderbouwing worden aangeleverd, zodat het woon- en leefklimaat voor mens en dier niet te veel wordt aangetast.

  • In de Tuinen van Zandweerd is het niet toegestaan om de auto bij of op de eigen kavel te parkeren. Is het parkeren van brommers, scooters en ander gemotoriseerde voertuigen op de eigen kavel wel toegestaan?

   In de Tuinen van Zandweerd is het niet toegestaan om motorvoertuigen op eigen kavel te parkeren. Brommers en scooters zijn volgens de definitie van de Weg-en  verkeerswet geen motorvoertuig en mogen daarom gestald/geparkeerd worden op eigen kavel.

  • Is een waterput voor tuinberegening of andere doeleinden toegestaan?

   Het slaan van een waterput voor het gebruik van tuinberegening is toegestaan tot een capaciteit van 60 m³ per uur. Bij een onttrekkingscapaciteit van meer dan 10 m³ per uur moet wel vooraf een melding bij het waterschap Drents Overijsselse Delta worden gedaan. Het waterschap is bevoegd gezag.


  • Ik wil een praktijkruimte aan huis realiseren. Mag ik twee aparte ingangen realiseren? Evt. met een trap naar de verdieping?

   Praktijkruimte aan huis is toegestaan. Twee aparte ingangen aan het gebouw is voor het bestemmingsplan geen probleem, maar je mag niet bouwen voor de voorgevel. Ook geen trap. Je kunt wellicht wel een trap onderdeel van je gebouw laten zijn door deze handig aan/in je gevel te verwerken. Een ingang zou ons inziens ook in een aangebouwd deel gemaakt kunnen worden. 

   Voor een praktijkruimte is er echter geen mogelijkheid om een inrit te maken (uitgezonderd in het geval van een gezondheidspraktijk). Dus houd er rekening mee dat je je cliënten ontvangt door de 1 meter brede opening in de haag die het tuinpad van het erf scheidt.


  • Hoeveel sociale huurwoningen komen er en hoe hoog mogen deze worden.

   Voor de sociale woningbouw hebben we de 2 deelprojecten in voorbereiding:

   Met Rentree zijn we bezig met ca. 10 sociale tiny houses in het westelijk deel en met Ieder1 zijn we bezig met ca. 16 eengezinswoningen aan de uiterste oostkant van het plan.

   In principe gelden dezelfde hoogteregels als bij de kavels, dus twee bouwlagen en een gedeeltelijke 3e laag of kap.


  • Hoe hoog worden de appartementen aan de IJssel en veroorzaken deze schaduw in de tuin van achtergelegen kavels?

   De appartementen aan de IJssel mogen maximaal 27 meter hoog zijn. Dit kan tot slagschaduw leiden, vooral aan de Noordwestelijke, Noord- en Noordoost zijde, afhankelijk van tijdstip en seizoen. In de winter zal dat effect natuurlijk het grootst zijn. 


 • Vragen over financiën
Wil je op de hoogte blijven van deze prachtige stek?
Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief!