De Tuinen van Zandweerd

Eind 2016 is een herstart gemaakt met de planontwikkeling voor de ijsbaanlocatie en het bijbehorende parkeerterrein. Tevens zijn twee aangrenzende sportvelden, die met de herinrichting van het sportpark Zandweerd zijn ‘vrij’ gespeeld, bij de planontwikkeling betrokken. 

Wat vooraf ging 

In 2008 zijn in het kader van een ontwerpprijsvraag stedenbouwkundige plannen gemaakt voor de herontwikkeling van de ijsbaanlocatie met het bijbehorende parkeerterrein. Er werd toen ingezet op de afronding van de wijk Zandweerd met een hoog stedelijk woonmilieu. Deze plannen zijn niet van de grond gekomen. 

Verander(en)de context 

Een kleine 10 jaar na de ontwerpprijsvraag is er het nodige veranderd rond de planlocatie. Denk aan de uitvoering van Ruimte voor de Rivier, de herinrichting van sportpark Zandweerd en de ontwikkeling van het nieuwe landgoed de Natuurderij. De woningmarkt is veranderd en er dienen zich andere maatschappelijke opgaven aan, zoals een gezonde en duurzame leefomgeving.

De stedenbouwkundige opgave nu is anders dan 10 jaar geleden. We gaan nu uit van laagbouw. Dit is een structureel andere insteek dan in 2008 met vooral hoogbouw. Daarnaast is er in vergelijking met 2008 bij de ontwikkeling en inrichting van de leefomgeving veel meer aandacht voor gezondheid, duurzaamheid en sociale samenhang. 

Deventer streeft in het kader van de ongedeelde samenleving een woningvoorraad na, die voor iedereen een passende woning biedt. De toename van kleine huishoudens, de vergrijzing, energietransitie en de tendens van langer zelfstandig wonen vragen om nieuwe innovatieve woonconcepten. Denk aan levensloopbestendige woningen, EPC-0-woningen, wonen gecombineerd met zorg en zelfbouw. 

Foto: ©Adrienne Norman PhotographyGewild wonen 

In de Tuinen van Zandweerd het ‘groene kleine broertje’ van het gewilde wonen in het Havenkwartier streven we naar een woningprogramma dat aanvullend of versterkend is aan de bestaande woningvoorraad en met name inzet op  woningen voor kleine huishoudens, zelf- en samenbouw en sociale huur; Een buurt voor een mix van bewoners: jong, oud, gezinnen, alleenstaanden etc.  

Unieke woningen die inspelen op het groene karakter en de duurzaamheidsambities voor het gebied. De intentie is om uit te groeien tot een voorbeeldproject met betrekking tot duurzaamheid in Deventer. 

Dit vraagt onder andere een leefomgeving waar iedereen veilig kan opgroeien en die uitnodigt tot ontmoeten, spelen, sporten, tuinieren, etc. 

Door de ligging aan de stadsrand met het dynamische rivierenlandschap van de IJssel op steenworp afstand biedt de Tuinen van Zandweerd hiervoor volop mogelijkheden voor zowel de toekomstige bewoners van deze buurt als de huidige bewoners van Zandweerd.

Groen voor omwonenden 

Een ruime parkachtige setting voert het groen de boventoon decor voor het woonmilieu. Naast bestaande hebben nieuwe wandel- en fietspaden een plek gekregen. Vanuit Zandweerd noord fiets of wandel je zo naar de stadsrand en het rivierengebied. 

Hier ben je Op Je Stek en geniet je van fietsen, joggen, struinen, vissen in of langs de uiterwaarden, de nabijheid van sportgelegenheid (voetballen, roeien, etc.) en de parkachtige setting van het sportpark als plek om te ontspannen en te ontmoeten! 


Duurzaam Deventer 

Deventer wil voorbereid zijn op een duurzame toekomst. In vergelijking met 10 jaar geleden betekent dit veel meer aandacht voor zorgvuldig en verantwoord ruimtegebruik, inzet van duurzame energie om als stad in 2030 klimaatneutraal te kunnen zijn en een klimaatadaptieve leefomgeving.


Rioolwaterzuivering en geurhinder

Voor een goed woon- en leefklimaat gelden normen voor geurbelasting. Ten gevolge van de geurhinder van de bestaande rioolwaterzuiveringsinstallatie Deventer (rwzi) voldoet maar een klein deel van de oude ijsbaanlocatie aan deze norm.In de toekomst kan rwzi mogelijk maatregelen treffen die de geurbelasting op de oude ijsbaanlocatie beperken. Als de geurbelasting hiermee binnen de normen valt, is woningbouw op de locatie in het noorden van de Tuinen van Zandweerd op termijn mogelijk.

Wil je op de hoogte blijven van deze prachtige stek?
Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief!