Natuur en water

Tuinen als duurzame basis voor een woonmilieu

Geniet van een aantrekkelijke natuurlijke omgeving in de nabijheid van de uiterwaarden van de IJssel. Het nu al aanwezige groen en water zijn bijzondere kwaliteiten die we zoveel mogelijk in de plannen behouden en daar waar mogelijk nog eens versterken als leefklimaat voor flora en fauna. 

Een groene buurt ontstaat door, zowel op de privékavels als door in de openbare ruimte verharding te beperken. De heggen zijn een aantrekkelijke habitat voor allerlei diersoorten. Het gebied krijgt geen riolering voor het regenwater, maar een duurzaam watersysteem. Je vangt regenwater zoveel mogelijk op eigen kavel op.

In de openbare ruimte liggen ook veel kansen om de biodiversiteit te verbeteren door rekening te houden met insecten, vogels, vleermuizen en veel andere soorten. Natuurinclusief bouwen zorgt zo voor een gezonde, toekomst-bestendige leefomgeving voor mens en dier.Natuurinclusief ontwerpen en bouwen


De wereld verstedelijkt en de stad neemt dus steeds meer ruimte in. Tot voor kort had de bouw weinig aandacht voor natuur. Om het verlies van biodiversiteit tegen te gaan, heeft de gemeente Deventer de ambitie om natuurinclusief te ontwerpen en bouwen in de duurzame ontwikkelingen in Op Je Stek. 

Gebouwen bieden veel kansen om de biodiversiteit van Deventer te vergroten. Door relatief simpele en goedkope ingrepen toe te passen kunnen gebouwen een volwaardige plaats in een stedelijk ecosysteem innemen.

Denk aan nestplaatsen voor vogels of vleermuizen, groene daken of gevels.

Aangezien elk project net even anders is, is maatwerk vereist. Er is een checklist Natuur Inclusief Bouwen  opgesteld. De checklist bevat een lijst van suggesties, die je kunt toepassen. Elke suggestie heeft een bepaalde puntentoekenning. Het accent zal daarbij liggen op de zogenaamde 'Ambassadeursoorten' zoals in de Werkwijze Ecologie Deventer genoemd: Huismus, gierzwaluw en muurplanten. Elk bouwplan heeft 15 punten nodig om natuurinclusief en 'Op Je Stek proof' te zijn. Wil je meer inspiratie opdoen? Bekijk dan de uitgebreide brochure over Natuurinclusief Bouwen.


Wil je op de hoogte blijven van deze prachtige stek?
Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief!